Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 theo giáo trình Family and Friends

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 theo giáo trình Family and Friends có đáp án là tài liệu ôn thi học kỳ 1 mới nhất VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo nhé!

Nội dung đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1

Question 1: Listen and number. (4 questions = 1 point) There is one example.

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5

Question 2: Listen and circle the beginning sounds you hear. (4 questions = 1 point)

1. cl gl sl

2. bl pl fl

3. dr tr cr

4. gl sl cl

5. fl pl bl

Question 3: Circle the correct word in each sentence. (1 point)

0. I (like/ likes) nuts.

1. He often (get up/ gets up/ get ups) at six o'clock.

2. Tom (like/ likes/ doesn't) chocolate.

3. (What/ When) have we got maths?

4. What's the time? - (It's five o'clock./ It's at five o'clock.)

Question 4: Insert the missing letters in the gaps. (1 point)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5

0. playground 1. sp_ _ts fi_ _d 2._c_ _nc_ 3. in the m_ _n_ _g 4. w_ _ t_ an ema_l

Question 5: Read and write one or more words in each gap. (2 points)

Hi! I'm Luke. I like sport and art. On Monday, I play badminton with my dad. On Wednesday, I have an art lesson after school. After my art lesson, I visit my grandma. On Friday, I do my homework. Then I write emails. On Sunday, I play football in the park with my friends.

0. Luke likes.....sport...... and art.

1. .............................. he plays badminton with his dad.

2. On Wednesday, he................................lesson after school.

3. After his art lesson, he visits his...........................

4. On Sunday, he plays football........................... with his friends.

Question 6: Order the words. (4 questions = 2 points)

1. Monday ?/ on/ What/ we/ got/ have

What have we got on Monday?

2. music/ we/ got/ have/ When/ ?

.................................................................................................................

3. like/ he/ doesn't/ chocolate

...................................................................................................................

4. lunch/ ./ at/ has/ o'clock/ twelve/ she/

...................................................................................................................

5. our/ are/ These/ T-shirts/ . /

.....................................................................................................................

Question 7: Answer the questions (2 questions = 1 point)

1. When have you got English?

.....................................................................................................................

2. What do you like?

......................................................................................................................

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1

Question 3: Circle the correct word in each sentence. (1 point)

1 - gets up

2 - like

3 - When

4 - It's five o'clock.

Question 4: Insert the missing letters in the gaps. (1 point)

1 - sports field

2 - science

3 - in the morning

4 - write an email

Question 5: Read and write one or more words in each gap. (2 points)

1 - On Monday

2 - has art

3 - grandma

4 - in the park

Question 6: Order the words. (4 questions = 2 points)

2 - When have you got music?

3 - He doesn't like chocolate.

4 - She has lunch at twelve o'clock.

5 - These are our T-shirts.

Question 7: Answer the questions (2 questions = 1 point)

Học sinh tự trả lời

Gợi ý:

1 - I have English on Tuesday and Friday.

2 - I like playing the piano, reading book and listening to music.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 21.028
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm