Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 kì 1 năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Choose the correct word. 

1. a. badmintonb. bidmantonc. bodmintand. badmontin
2. a. sncakb. sanckc. sneckd. snack
3. a. mertoal artsb. martial artsc. mirteal asrtd. murtieal urts
4. a. tannesb. tenoisc. teenisd. tennis
5. a. writteb. writeec. wreited. write
6. a. eatb. eitc. uatd. eut

Give the correct form of TO BE to complete the sentence. 

1. Ladies and gentlemen. Here _______ the news.

2. Where ______ my jeans?

3. Further information_____________ available in the office.

4. The stairs ____ over there, Sir.

5. The furniture in our classroom_____________ uncomfortable.

Use the given words to make meaningful sentences.

1. How/ many/ teachers / there / school /? /

________________________________________

2. Mary/ Jane/ students/ school.

________________________________________

3. His/ school/ small/ it/ big/ city.

________________________________________

4. How/ classrooms/ there/ Phong’s/ school/?/

______________________________________

5. My/ school/ four/ floors/ my/ classroom/ second/ floor/./

________________________________________

Choose the correct words and write them on the lines.

an elephant a cat a zebra a tiger

1. This is an animal that lives in a house and likes to eat fish._____

2. This is a very big gray animal that you can see in the zoo._______

3. This is a black and white animal that looks like a horse.______

4. This a large wild animal and it has orange fur with black stripes. _____

Trên đây là Đề thi cuối kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
5 2.113
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm