Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 5 kì 1 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi cuối học kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021, đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 mới thường gặp giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Read and answer the questions.

Mai lives in the countryside with her grandparents. It’s an old and peaceful village. There are a lot of trees around her house. In the morning, Mai always has breakfast with her grandparents before she goes to school. Her classmates are friendly and kind. On summer holidays, Mai visits her uncle in the city. She stays in his house for 2 weeks.

1. Whom does Mai live with?

2. What is the village like?

3. How often does Mai have breakfast?

4. How are her classmates?

5. When does Mai go to the city?

II. Find the mistake and fix it. 

1. She often goes swimming and sometimes cook dinner.

2. Mary goes to school in bus.

3. Where do you go last summer?

4. How often does you watch TV?

5. Where are you live?

III. Choose the correct answer. 

1. What’s your address?

A. It’s 56, Duy Tan street.

B. It’s small and quiet.

2. What is Phu Quoc Island like?

A.I like it.

B. It’s beautiful.

3. How often do you do exercise?

A.I play sports.

B. Once a day.

4. How did you go to the cinema?

A. My father took me there.

B.I go there by foot.

5. Where did you go on holiday?

A. My classmate went to school late.

B.I went to Ho Chi Minh City.

IV.  Fill in the missing letters.

1. i_land

A. s

B. n

2. cl_ssm_te

A. a-a

B. a - b

3. holid_y

A. e

B. a

4. badmi_to_

A. n-n

B. m-m

5. inf_rmati_n

A. r-r

B. o-o

ĐÁP ÁN

I. Read and answer the questions.

1 - She lives with her grandparents.

2 - It is old and peaceful.

3 - She always has breakfast.

4 - They are friendly and kind.

5 - She goes to the city on summer holidays.

II. Find the mistake and fix it.

1 - cook thành cooks;

2 - in thành by;

3 - do thành did;

4 - does thành do;

5 - are thành do;

III. Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

IV. Fill in the missing letters.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5- B;

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
15 4.208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm