Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ THI THỬ LẦN I
(Đề thi gồm 05 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: TOÁN 11 (Ngày thi 28/12/2018)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1:
Cho phương trình
cos3 cos 2 cos 1 0x xm x
+ −=
. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương
trình có đúng 7 nghiệm
;2
2
x
π
π

∈−

A.
2.
B.
C.
1 .
D.
8.
Câu 2:
Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
A.
y (u
n
) bị chặn trên thì (u
n
) bị chặn.
B.
Mỗi dãy số là một hàm số.
C.
Mỗi hàm số là một dãy số.
D.
y (u
n
) không tăng thì dãy số đó giảm.
Câu 3:
Cho phương trình
2cos 2 cos 1 0xx
+=
. Khi đặt
cos
tx=
, ta được phương trình nào dưới đây?
A.
2
2 10tt++=
B.
10t +=
C.
2
4 30tt −+ =
D.
2
4 10
tt−−=
Câu 4:
Khai triển
( )
16
2x +
có tất cả bao nhiêu số hạng ?
A.
11
.
B.
17
C.
12
.
D.
10
.
Câu 5:
Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh AC, BD và BC sao cho MC =
3MA, BN = 2ND,
1
5
PC
PB
=
. Gọi Q là giao điểm của đường thẳng AD với mặt phẳng (MNP). Tính tỉ số
AQ
AD
.
A.
7
.
15
B.
2
.
15
C.
5
.
12
D.
2
.
17
Câu 6:
Trong kỳ thi THPT Quốc Gia, mỗi phòng thi gồm 24 thí sinh được sắp xếp vào 24 vị trí khác nhau.
Bạn Nam là một thí sinh dự thi, bạn đăng ký 4 môn thi và cả 4 lần thi đều thi tại một phòng duy nhất.
Giả sử giám thị xếp thí sinh vào vị trí một cách ngẫu nhiên, tính xác xuất để trong 4 lần thi thì bạn
Nam có đúng 2 lần ngồi cùng vào một vị trí.
A.
4
.
75
B.
253
.
6912
C.
26
.
35
D.
253
.
1152
Câu 7:
Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp . Nếu có m cách thực hiện hành động thứ
nhất và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì có bao nhiêu cách hoàn thành
công việc?
A.
mn
.
B.
.mn
C.
mn
.
D.
n
m
.
Câu 8:
Trong mặt phẳng
Oxy
, cho đường tròn
( ) ( )
22
(C) : 3 1 9xy ++ =
. Viết phương trình của đường tròn
( ')C
là ảnh của
()C
qua phép vị tự tâm
(1; 2)I
tỉ số
2.k =
A.
( ) ( )
22
4 6 9.
xy ++ =
B.
( ) ( )
22
4 6 36xy+ +− =
C.
( ) (
)
22
5 4 9.xy ++ =
D.
( ) ( )
22
(C) : 5 4 9xy+ +− =
Câu 9:
Một giỏ hoa quả đựng 7 quả cam, 6 quả lê, 5 quả táo , 4 mận , biết rằng các quả trong cùng một loại là
phân biệt . Chọn ngẫu nhiên từ giỏ hoa quả ấy ra 4 quả, tính xác suất để lấy được ít nhất 2 quả cùng
loại.
A.
2808
.
7315
B.
24
.
209
C.
4507
.
7315
D.
185
.
209
Câu 10:
Tập xác định của hàm số
tanyx=
:
A.
.
B.
{ }
\| .D k kZ
π
=
C.
\| .
2
D k kZ
π

=


D.
\ |.
2
D k kZ
π
π

= +∈


Mã đề 134
Câu 11:
Số giờ có ánh sáng của một thành phố
A
trong ngày thứ
t
của năm
2017
được cho bởi một hàm số
( )
4sin 60 10
178
yt
π
= −+
, với
tZ
0 365t<≤
. Vào ngày nào trong năm thì thành phố
A
nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất ?.
A.
29
tháng
5
.
B.
28
5
C.
30
tháng
5
.
D.
31
tháng
5
.
Câu 12:
Trong không gian cho các đường thẳng
,b,a
và hai mặt phẳng
( )
,(Q).P
Khẳng định nào sau đây sai
?
A.
(P) (Q)
()
// .
()
//b
aP
a
bQ
a
∩=
⇒∆
B.
/ /(P)
//(Q) // .
(P) (Q)
a
aa
⇒∆
∩=
C.
/ /(P)
(Q) / / .
(P) (Q)
a
aa
⇒∆
∩=
D.
/ /(P)
// .
(P) (Q)
a
a
⇒∆
∩=
Câu 13:
Trong mặt phẳng
Oxy
cho
( )
;v ab

. Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
v
T

biến điểm
( )
x; yM
thành
điểm
( )
' x'; y'M
là :
A.
x x'
y'
a
yb
=
=
B.
x' x
'y
a
yb
= +
= +
C.
x' x
'y
a
yb
+=
+=
D.
x' x
'y
a
yb
=
=
Câu 14:
Có bao nhiêu số thực dương a để 3 số
,,
aa a
+ −−
2
1 3 51
theo thứ tự lập thành cấp số cộng ?
A.
2.
B.
C.
1.
D.
0.
Câu 15:
Cho tứ diện ABCD có các cạnh bằng nhau và bằng a. Gọi E là trung điểm cạnh AB, F là điểm thuộc
cạnh BC sao cho BF = 2FC, G là điểm thuộc cạnh CD sao cho CG = 2GD. Tính độ dài đoạn giao
tuyến của mặt phẳng (EFG) với mặt phẳng (ACD) theo a.
A.
5
.
19
a
B.
45
.
19
a
C.
19
.
45
a
D.
19
.
15
a
Câu 16:
Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD. Khi đó, khẳng định
nào sau đây đúng?
A.
IJ / /CM
,trong đó M là trung điểm của BD.
B.
IJ / / .BD
C.
IJ / / .CD
D.
IJ / / .AC
Câu 17:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AB là đáy lớn, CD là đáy bé). Khẳng định nào
sau đây sai?
A.
Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là SI, trong đó I là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC.
B.
Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là SK, trong đó K là một điểm thuộc mặt phẳng
(ABCD).
C.
Hình chóp S.ABCD có bốn mặt bên.
D.
Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO, trong đó O là giao điểm của 2 đường thẳng AC
và BD.
Câu 18:
Có bao nhiêu giá trị thực của tham số
a
để phương trình
( )
42
22 1 3 0x axa+ + −=
có 4 nghiệm phân
biệt lập thành một cấp số cộng?
A.
0.
B.
C.
2.
D.
1.
Câu 19:
Cho dãy s
( )
n
u
với
2
1
1
n
n
u
n
=
+
; biết
2
13
k
u =
. Hỏi
k
u
số hng th mấy ca dãy s đã cho?
A.
Th sáu.
B.
C.
Th tư.
D.
Th năm.
Câu 20:
Phương trình
3.sin 3 cos3 1xx+=
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
1
sin 3
62
x
π

−=


B.
1
sin 3
62
x
π

+=


C.
sin 3 1
6
x
π

+=


D.
sin 3
66
x
ππ

+=


Câu 21:
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để giá trị lớn nhất của hàm số
sin 1
cos 2
mx
y
x
+
=
+
nhỏ hơn 3?
A.
7.
B.
4
C.
3
.
D.
5
.
Câu 22:
Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 6 đứng liền giữa hai chữ
số 5 và 7 ?
A.
6600.
B.
C.
8400.
D.
4560.
Câu 23:
Cho hình chóp
.S ABCD
, đáy
ABCD
là hình bình hành tâm
O
, gọi
I
là trung điểm của
SO
. Mặt
phẳng
()IAB
cắt hình chóp
.
S ABCD
theo thiết diện là hình gì ?
A.
Hình thang
B.
C.
Tam giác
D.
Hình bình hành
Câu 24:
Đội văn nghệ của một nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C.
Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ đó để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu
cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A?
A.
30.
B.
C.
15552.
D.
78.
Câu 25:
Một lớp học có 45 học sinh, trong đó có 20 nam và 25 nữ. Giáo viên cần chọn 3 học sinh tham gia vệ
sinh công cộng toàn trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong đó có nhiều nhất 1 học sinh
nam?
A.
600.
B.
C.
3800.
D.
2620.
Câu 26:
Cho cấp số cộng
( )
n
u
có số hạng đầu tiên là
1
u
và công sai
d
. Khẳng định nào sau đây sai ?
A.
Công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng
(
)
n
u
:
( )
+
=
1
.
2
n
n
u un
S
B.
(u
n
) là cấp số cộng
u
n+1
= u
n
+ d,
n
N*
C.
Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng
( )
n
u
là :
=+−
1
( 1) .
n
uu n d
D.
(u
n
) là cấp số cộng
( )
11
2, .
kk k
uu u k k
−+
= + ∈Ν
Câu 27:
Hai xạ thủ bắn súng độc lập. Xác suất bắn trúng của xạ thủ A là 0,9 và xác suất bắn trúng của xạ thủ B
là 0,8. Hai xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn. Tính xác suất để chỉ có một xạ thủ bắn trúng bia.
A.
0,18.
B.
0,72.
C.
0, 26.
D.
0,98.
Câu 28:
Cho cấp số cộng
( )
n
u
biết
38
22.uu+=
Tính
10
.S
A.
10
80.
S =
B.
10
120.S =
C.
10
110.
S
=
D.
10
100.S
=
Câu 29:
Tìm khẳng định sai.
A.
Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng.
B.
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
C.
Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có duy nhất một điểm chung nữa.
D.
Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
Câu 30:
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
cos 0xm
−=
vô nghiệm.
A.
( ) ( )
; 1 1;m −∞ +∞
B.
( ; 1] [1; )m −∞ +∞
C.
( )
1;m +∞
D.
( ; 1)
m −∞
Câu 31:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AD là đáy lớn có độ dài bằng a, BC là đáy bé
có độ dài bằng b. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD và SBC. Mặt phẳng
( )
ADJ
cắt
SB,SC theo thứ tự tại M,N. Mặt phẳng
( )
BCI
cắt SA, SD theo thứ tự tại P, Q. Gọi E là giao điểm ca
AM và PB, F là giao điểm của CQ và DN. Tính độ dài đoạn EF theo a,b.
A.
1
EF (a b)
4
= +
B.
2
EF (a b)
3
= +
C.
2
EF (a b)
5
= +
D.
1
EF (a b)
2
= +
Câu 32:
Một chi đoàn có 3 đoàn viên nữ và một số đoàn viên nam. Cần lập một đội thanh niên tình nguyện
gồm 4 người. Biết xác suất để trong 4 người được chọn có 3 nữ bằng
2
5
lần xác suất 4 người được
chọn toàn nam. Hỏi chi đoàn đó có bao nhiêu đoàn viên?
A.
8
B.
C.
10
D.
9
Câu 33:
Giải phương trình
sin sinx
α
=
(hằng số
α
) ta được các nghiệm là :
A.
( )
2, 2x kx kk
απ απ
= + =−+
B.
( )
,x kx kk
απ παπ
=+ =−+
C.
( )
,x kx kk
απ απ
= + =−+
D.
( )
2, 2x kx kk
αππαπ
=+ =−+
Câu 34:
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, c
0
60 ,ABC∠=
SBC đều. Gọi I
trên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.452
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm