Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020 số 3

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020, đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 3 Unit 11 - 15 hiệu quả.

Task 1. Choose the odd one out.

1. A. toyB. robotC. dollD. yo-yo
2. A. shipB. planeC. trainD. pen
3. A. GlobeB.MapC. DeskD. These
4. A. FortyB. ThirdC. SixtyD. Twenty
5. A. SunB. SnowyC. CloudyD. Windy
6. A. TeddyB. KiteC. cakeD. Puzzle
7. A. PictureB. PencilsC. NotebooksD. Markers
8. A. ClassroomB. TeacherC. LibraryD. School

Task 2. Find and correct the mistake.

1. What is you name?

______________________________________

2. My name's is Nguyet.

_____________________________________

3. What is he? - He is Hoan.

_____________________________________

4. What is it name?

_____________________________________

5. That is my friend. Her name is Peter.

_____________________________________

Task 3. Choose the correct answer.

1. There……..a garden in my house

A. be

B. is

C. Are

D. aren’t

2. There is a pond………..front of my house.

A. in

B. Off

C. to

D. of

3. ……there a garden in your house ?

A. Are

B. Is

C. What

D. Where

4. The gate……….the house is blue

A. of

B. For

C. to

D. in

5. ……… are my books? -They’re on the desk

A.What

B.Where

C. What

D. How

6. There are two pictures ……….. the wall

A. in

B. Above

C. On

D. to

7. There is a chair between the table ……… the wardrobe

A. and

B. in C. on

D. or

8. How ……….. chairs are there in the classroom ?

A. old

B. much

C. many

D. long

9. Are there ………… posters on the wall ?

A. any

B. A

C. one

D. the

10. Are there any chairs in the room ? - No, There …………….

A. are

B. is

C. aren’t

D. isn’t

Task 4. Reorder.

1. to/ There / one/ desk. / next /chair / is / the

…………………………………………………

2. red. /roof / The / my / is / house /of

…………………………………………………

3. friend / is / my / Hien / new

…………………………………………………

4. is/ That /classroom /her

.…………………………………………………

5. your / Write / please /name.

…………………………………………………

6. down/ your / Put /pencil/

…………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the odd one out.

1 - A; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - A; 6 - C; 7 - A; 8 - B;

Task 2. Find and correct the mistake.

1 - you thành your;

2 - name's thành name/ hoặc bỏ is;

3 - What thành Who;

4 - it thành its;

5 - Her thành His;

Task 3. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - C; 9 - A; 10 - C;

Task 4. Reorder.

1 - There is one desk next to the chair.

2 - The roof of my house is red.

3 - Hien is my new friend.

4 -That is her classroom.

5 - Write your name please.

6 - Put down your pencil.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 3 giữa kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 1.233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm