Phân phối chương trình tiếng Anh 7 Friends Plus

Kế hoạch dạy học tiếng Anh 7 Friends plus năm 2022 - 2023

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 7 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 7 Friends Plus giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 7 hiệu quả. 

Khung chương trình tiếng Anh lớp 7 học kì I

Tuần Tiết Đơn vị bài học Nội dung giảng dạy Trang
1 1 STARTER UNIT VOCABULARY - FAMILY  6
2 LANGUAGE FOCUS - BE/ POSSESSIVE ADJ & PRON/ ARTICLES  7
3 VOCABULARY & LISTENING - SCHOOL  8
2 4 LANGUAGE FOCUS - HAVE GOT/ THERE'S/ THERE ARE  9
5 UNIT 1 - MY TIME VOCABULARY - WHERE WE SPEND TIME  10-11
6 READING - SCREEN TIME
& LANGUAGE FOCUS - PRESENT SIMPLE (+) (-)
12-13
3 7
8
9

VOCABULARY & LISTENING - FREE TIME ACTIVITIES

& LANGUAGE FOCUS - PRESENT SIMPLE (?)

14-15
4 10
11
12 SPEAKING - THINKING OF THINGS TO DO 16
5 13 WRITING - A PROFILE FOR A WEB PAGE 17
14
15 UNIT 2 -
COMMUNICATION
VOCABULARY - COMMUNICATION 20-21 
6 16 READING - EMOJIS
& LANGUAGE FOCUS - PRESENT CONTINUOUS (+) (-)
22-23
17
18
7 19 VOCABULARY & LISTENING - ON THE PHONE
& LANGUAGE FOCUS - PRESENT CONTINUOUS (?)/ PS & PC
24-25
20
21
8 22 SPEAKING - MAKING PLANS OVER THE PHONE 26
23 WRITING - A REPORT ON A SURVEY 27
24
9 25 PROGRESS REVIEW 1 PROGRESS REVIEW 1 - 1/2/3/4/5/6/7 30-33 
26 PROGRESS REVIEW 1 - 6/7/8/9/10
27 PROGRESS REVIEW 1 - 11/12/13/14
10 28 MID-TERM TEST 1 TESTS ON READING/ LISTENING/ SPEAKING/ WRITING
29
30 UNIT 3 - THE PAST VOCABULARY - PEOPLE AND PLACES  34-35
11 31 READING - MUSEUM EXHIBITS
& LANGUAGE FOCUS - WAS/ WERE/ THERE WAS/ THERE WERE
36-37
32
33
12 34 VOCABULARY & LISTENING - COMMON VERBS
&LANGUAGE FOCUS - (+) (-) (?)/ REGULAR & IRREGULAR VERBS
38-39
35
36
13 37 SPEAKING - YOUR WEEKEND 40
38 WRITING - A SPECIAL EVENT 41
39
14 40 UNIT 4 - IN THE
PICTURE
VOCABULARY - ACTIONS AND MOVEMENT 44-45
41 READING - A MOMENT IN TIME
& LANGUAGE FOCUS - PAST CONTINUOUS (+) (-)
46-47
42
15 43
44 VOCABULARY & LISTENING - ADJ & ADV
& LANGUAGE FOCUS - PAST CONTINUOUS (?)/ PS & PC
48-49
45
16 46
47 SPEAKING - EXPRESSING INTEREST 50
48 WRITING - THE STORY OF A RESCUE 51
17 49
50 PROGRESS REVIEW 2 PROGRESS REVIEW 2 - 1/2/3/4/5 54-57
51 PROGRESS REVIEW 2 - 6/7/8/9/10
18 52 PROGRESS REVIEW 2 - 11/12/13/14/
53 TERM TEST 1 TESTS ON READING/ LISTENING/ SPEAKING/ WRITING   
54

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023. 

Đánh giá bài viết
1 401
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng anh lớp 7

Xem thêm