Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the T-shirt? có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt? có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau, sẽ hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 17 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới.

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 16 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number?

 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau:
 • 1. I want to buy some food, so I’d like to go to the ................. .
 • 2. My uncle drives a bus. He is a ................. .
 • 3. On hot days I wear ................. .
 • 4. My father ................. at 5 p.m.
 • 5. ................. is fun for many children.
 • 6. She is thirsty. She wants something to ................. .
 • 7. Teachers’ Day is on ................. .
 • 8. My brother is short and ................. .
 • 9. My favourite foods are ................. .
 • 10. My mother gets up ................. to cook breakfast.
 • 11. They watch firework display on ................. .
 • 12. She wears new ................. at Tet.
 • 13. Lan’s cleaning the ................. now.
 • 14. How much ................. your shoes?
 • 15. The ................. is on my feet.
 • 16. My brother likes................. bread and drinking milk for breakfast.
 • 17. The white blouse................. thirty-seven thousand dong.
 • 18. What................. is the jacket? – it’s blue.
 • 19. How................. are the sandals?
 • 20. ................. caps are ninety thousand dong.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 306
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm