Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 15

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 15 có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 15: Do you have any toys? có đáp án sau đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô và các em trong quá trình giảng dạy và học tập. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Mời các em học sinh tham khảo một số bài tập tiếng Anh lớp 3 khác:

 • Odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Fill in the blank with is, are, have or has:
 • 1. There .............................. a poster on the wall.
 • 2. .............................. they your friends?
 • 3. Where .............................. my toys?
 • 4. I .............................. a ship and two robots.
 • 5. She .............................. many pretty dolls.
 • 6. Are there any cars on the shelf? – No, there .............................. not.
 • 7. Does she .............................. any toys? – No, she doesn’t.
 • 8. There .............................. a ball under the bed.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 548
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm