Trắc nghiệm đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh gồm các câu hỏi trắc ngiệm tiếng Anh khác nhau, sẽ bao quát lại nội dung kiến thức nửa đầu kì 2 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, và cũng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn tập đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. 

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại: Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án.

Một số bài tập tiếng Anh lớp 3 khác:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 11 và Unit 12

 • Odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct words or phrases to complete the sentences.
 • 1………………. two apples on the table.
 • 2………………. is your father? – He’s 45.
 • 3. Peter ………………. in the school yard.
 • 4. This is my new friend ………………. is David.
 • 5. The picture is ………………. the wall.
 • 6. Be quiet, ……………….
 • 7. Is that ………………. pen? – Yes, it is.
 • 8. There are four people ………………. my family.
 • 9. This is my ………………. Her name is Mary.
 • Read the passage and answer the following questions.

  Hello. I’m Linh. I’m living with my family in Hanoi. Today is Sunday. Now, I am playing games in my bedroom. My mother is cooking in the kitchen. My sister is playing badminton in the garden. My father is reading a magazine in the living room.

 • 1. What’s her name?
  Her name’s Linh. Her name is Linh.
 • 2. Where is she living?
  She is living in Hanoi. She's living in Hanoi.
 • 4. What’s her mother doing?
  Her mother’s cooking. Her mother is cooking.
 • 5. Where’s her sister playing badminton?
  Her sister is playing badminton in the garden.
 • Rearrange the words to make a correct sentence.
 • 1. Thomas/ name’s/ His/.
  His name’s Thomas.
 • 2. old/ he/ How/ is/?
  How old is he?
 • 3. twenty/ He/ years/ old/ is/.
  He is twenty years old.
 • 4. are/ two books/ there/ the table/ on/.
  There are two books on the table.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 621
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 3

  Xem thêm