Đề ôn tập giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

Mời các bạn luyện tập với Bài tập ôn thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh cũng chính là phần Review 3, gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh khác nhau, sẽ hệ thống lại các kiến thức từ Unit 11 đến Unit 15, giúp các em ôn tập và củng cố lại các kiến thức quan trọng được học trong nửa đầu kì 2 để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới.

Một số bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 khác:

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề 1)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh số 1

 • Choose the correct answers
 • 1. ……………is that man? - He is my father.
 • 2. My brother is twelve years ………
 • 3. There ……..a garden in my house
 • 4. There is a pond ……….. front of my house.
 • 5. ……there a garden in your house?
 • 6. The gate ……….the house is blue
 • 7. ……… are my books? -They’re on the desk.
 • 8. There are two pictures ………..the wall.
 • 9. There is a chair between the table……… the wardrobe.
 • 10. How……….. chairs are the in the classroom?
 • 11. Are there …………posters on the wall?
 • 12. Are there any chairs in the room? - No, There …………….
 • 13. ……….you have any toys?
 • 14. Does you brother have a robot? - Yes, he........
 • 15. My sister ………….a doll
 • Odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Reorder the sentences
 • 1. the / lamp/ There/ a /is / on / desk.
  There is a lamp on a desk.
 • 2. sister / Does/ doll?/ your/ have/ a
  Does your sister have a doll?
 • 3. any / Are / chairs/ there / room? / the / in
  Are there any chairs in the room?
 • 4. rooms / How / are / many / the / there / house/in/?
  How many rooms are there in the house?
 • 5. old/ sister?/ your/ How/ is /
  How old is your sister?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 881
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 3

  Xem thêm