Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 7

Trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Đường lối cách mạng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 7 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 6

 • Câu 1:
  Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào?
 • Câu 2:
  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lúc đầu được thành lập có bao nhiêu chiến sĩ?
 • Câu 3:
  Việt Nam Giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào?
 • Câu 4:
  Tài liệu nào sau đây được đánh giá như một văn kiện mang tính chất cương lĩnh quân sự đầu tiên của Đảng?
 • Câu 5:
  Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" ra đời khi nào?
 • Câu 6:
  Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào?
 • Câu 7:
  Hội văn hoá cứu quốc được thành lập vào thời gian nào?
 • Câu 8:
  Trong cao trào vận động cứu nước 1939-1945, chiến khu cách mạng được xây dựng ở vùng Chí Linh - Đông Triều có tên là gì?
 • Câu 9:
  Chiến khu Hoà - Ninh - Thanh còn có tên là gì?
 • Câu 10:
  Chiến khu cách mạng nào được gọi là Đệ tứ chiến khu
 • Câu 11:
  Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ chủ trương thành lập chiến khu cách mạng nào ở Nam Kỳ?
 • Câu 12:
  Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?
 • Câu 13:
  Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là chủ yếu?
 • Câu 14:
  Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào "Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói" đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu?
 • Câu 15:
  Hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng Nhật cứu nước là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 381
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm