Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 9 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 9 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

 • Choose a correct word to complete each of the following sentences.
 • 1. Your parents ________you one hour ago.
 • 2. I wish that I ________her now.
 • 3. The first man landed on the Moon ______21st July 1969.
 • 4. He is _______in playing soccer.
 • Change these sentences into the passive voice.
 • 1. They will hold the meeting before May Day.
  The meeting will be hold before May Day.
 • 2. They have found oil in the Antarctic.
  Oil has been found in the Antarctic.
 • 3. People don’t use this dictionary very often.
  This dictionary isn’t used very often.
 • Turn into Reported speech.
 • 1. They said “We must go home now”.
  They said that they had to go home then.
 • 2. I asked the children “ Who took part in your excursion to the city?”.
  I asked the children who had taken part in their excursion to the city.
 • 3. She asked me “ Do you have many friends?”.
  She asked me if I had many friends. She asked me whether I had many friends.
 • Rewrite the following sentences without changing their meaning.
 • 1. My brother started to work last year.
  → My brother has……………………………
  My brother has worked since last year.
 • 2. My mother can’t speak English.
  → I wish..............................................................
  I wish my mother could speak English.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 791
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 9

Xem thêm