Đề trắc nghiệm Tiếng Anh thi tuyển viên chức giáo dục

Đề thi tuyển viên chức giáo dục môn tiếng Anh

Mời các bạn luyện thử Đề trắc nghiệm Tiếng Anh thi tuyển viên chức giáo dục do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây. Đây là đề thi thử viên chức giáo dục môn Tiếng Anh phần trắc nghiệm với 30 câu hỏi trực tuyến, các bạn có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Để chuẩn bị cho kì thi tuyển viên chức giáo dục sắp tới, mời các bạn tham khảo bộ đề thi viên chức, công chức trên VnDoc.com. Đây là bộ tài liệu hữu ích, rất cần cho các bạn ôn luyện. Các đề thi thi thử được biên soạn bám sát với các đề thi thực giúp các bạn ôn thi hiệu quả.

Tham khảo thêm:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu hỏi 1: I can't see his face because it is very _______ .
 • Câu 2. It isn't possible to buy clothes at 4 a.m.. The shops are _______ .
 • Câu 3. She is _______ because she doesn't eat much.
 • Câu 4. I am bored because the party is very _______ .
 • Câu 5. She is a _______ teacher. Every student in our school knows her.
 • Câu 6. She can't buy that car. It is _______ .
 • Câu 7. Meeting friends at the weekend is _______ .
 • Câu 8. Travelling to school by bus is _______ . It only takes me five minutes.
 • Câu 9. You can go to zoo _______ the park. Where would you like to go?
 • Câu 10. I went to town _______ did some shopping.
 • Câu 11. I really like your garden. It is very _______ .
 • Câu 12. The students are looking at the _______ board in the classroom.
 • Câu 13. Your book is good but I even have a _______ one.
 • Câu 14. She doesn't have much money _______ she is very happy.
 • Câu 15. I like him very much _______ I don't like his brother.
 • Câu 16. Living in the city is interesting _______ expensive.
 • Câu 17. We can't go out tonight _______ we don't have money.
 • Câu 18. The beach is _______ and the water is clean.
 • Câu 19. We walked to the station _______ caught the train.
 • Câu 20. He enjoys learning languages _______ he finds them difficult.
 • Câu 21. I can clean your room _______ cook dinner. Which one do you want me to do?
 • Câu 22. He is _______ because his mother isn't well.
 • Câu 23. It was _______ summer when I first met him.
 • Câu 24. My father isn't _______ . He is only 1.6 meters.
 • Câu 25. That student is _______ . He can learn very well.
 • Câu 26. She is my _______ friend. I like her very much.
 • Câu 27. Can I have a hot coffee? I feel _______ .
 • Câu 28. My mother bought me a _______ doll when I was small.
 • Câu 29. They didn't go to work _______ they didn't feel well.
 • Câu 30. Learning English is _______ for your job.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 795
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm