Test IQ

Test IQ - Bài trắc nghiệm IQ chuẩn

Bài test IQ (intelligence quotient) phản ánh mức độ nhanh nhạy, thông minh của bạn. Đã bao giờ bạn tự hỏi chỉ số thông minh của mình là bao nhiêu chưa? Hãy cùng điểm qua chỉ số IQ của một số vĩ nhân trên thế giới nhé: Ngài Isaac Newton có chỉ số thông minh của ông là 190, Albert Einstein, Bill Gates và Paul Allen (hai nhà đồng sáng lập ra Microsoft) là 160. Như vậy kiểm tra chỉ số thông minh IQ cũng là một cách đánh giá bản năng lực bản thân mình tốt nhất để có thể tự tin và làm nên những bước ngoặt như Bill Gates và Paul Allen phải không nào!

 • <p><span><strong>Question 1</strong>. Which one of the five is least like the other four?</span></p>
 • <p><span><strong>Question 2</strong>: Which number should come next in the series?</span></p> <p><span><span>1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13</span></span></p>
 • <p><span><strong>Question 3. </strong>Which one of the five choices makes the best comparison?</span><br /><span>PEACH is to HCAEP as 46251 is to:</span></p>
 • <p><span><strong>Question 4</strong>. Mary, who is sixteen years old, is four times as old as her brother. How old will Mary be when she is twice as old as her brother?</span></p>
 • <p><span><strong>Question 5</strong>. Which one of the numbers does not belong in the following series?</span></p> <p><span><span>2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 14 - 15 - 30</span></span></p>
 • <p><span><strong>Question 6</strong>. Which one of the five choices makes the best comparison?</span><br /><span>Finger is to Hand as Leaf is to:</span></p>
 • <p><span><strong>Question 7</strong>. If you rearrange the letters "CIFAIPC" you would have the name of a(n):</span></p>
 • <p><span><strong>Question 8</strong>. Choose the number that is 1/4 of 1/2 of 1/5 of 200:</span></p>
 • <p><span><strong>Question 9</strong>. John needs 13 bottles of water from the store. John can only carry 3 at a time. What's the minimum number of trips John needs to make to the store?</span></p>
 • <p><span><strong>Question 10</strong>. If all Bloops are Razzies and all Razzies are Lazzies, all Bloops are definitely Lazzies?</span></p>
 • <p><span><strong>Question 11</strong>. Choose the word most similar to "Trustworthy":</span></p>
 • <p><span><strong>Questtion 12</strong>. If you rearrange the letters "LNGEDNA" you have the name of a(n):</span></p>
 • <p><span><strong>Question 13</strong>. Which one of the numbers does not belong in the following series?</span><br /><span>1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48</span></p>
 • <p><strong>Question 14</strong>. <span>Ralph likes 25 but not 24; he likes 400 but not 300; he likes 144 but not 145. Which does he like:</span></p>
 • <p><span><strong>Question 15</strong>. What is the missing number in the sequence shown below?</span><br /><span>1 - 8 - 27 - ? - 125 - 216</span></p>
 • <p><span><strong>Question 16</strong>. Which one of the following things is the least like the others?</span></p>
 • <p><span><strong>Question 17</strong>. Which of the figures below the line of drawings best completes the series?</span></p> <p><span><img title="iq test" src="/data/image/2015/06/02/q17.png" alt="iq test" width="228" height="64" /></span></p>
 • <p><strong>Question 18</strong>. <span>Which larger shape would be made if the two sections are fitted together?</span></p> <p><span><img title="iq test 1" src="/data/image/2015/06/02/q18.PNG" alt="iq test 1" width="128" height="60" /></span></p>
 • <p><span><strong>Question 19</strong>. How many four-sided figures appear in the diagram below?</span></p> <p><span><img title="iq test 2" src="/data/image/2015/06/02/question-19.PNG" alt="iq test 1" width="206" height="196" /></span></p>
 • <p><strong>Question 20</strong>. <span>Which of the figures below the line of drawings best completes the series?</span></p> <p><img title="iq test" src="/data/image/2015/06/02/question-20.PNG" alt="iq test" width="266" height="50" /></p>
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
30 2.708
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm