Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 3)

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 3) với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập tự luận giúp học sinh củng cố được kiến thức đã học, làm quen nhiều dạng đề mới và nâng cao khả năng môn hóa của bản thân.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 2)

 • 1

  Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là

 • 2

  Đốt cháy một ancol đơn chức, mạch hở X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O = 4 : 5. CTPT của X là

 • 3

  Đốt cháy một ancol đa chức thu được H2O và CO2 có tỉ lệ mol: nH2O : nCO2 = 3 : 2. Vậy ancol đó là

 • 4

  Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng mH2O : mCO2 = 27 : 44. CTPT của ancol là

 • 5

  Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam ancol đơn chức X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định X

 • 6

  Ba ancol X, Y, Z đều bền và có khối lượng phân tử khác nhau. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra CO2 và H2O theo tỉ lệ mol: nCO2 : nH2O = 3 : 4. Vậy CTPT ba ancol là

 • 7

  Đốt cháy hoàn toàn ancol X được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4, thể tích oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích CO2 thu được (đo cùng đk). X là

 • 8
  X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là
 • 9

  X là hỗn hợp 2 ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, có tỷ lệ khối lượng 1:1. Đốt cháy hết X được 21,45 gam CO2 và 13,95 gam H2O. Vậy X gồm 2 ancol là

 • 10

  Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm metanol và butan-2-ol được 30,8 gam CO2 và 18 gam H2O. Giá trị a là

 • 11

  Đốt cháy một lượng ancol A cần vừa đủ 26,88 lít O2 ở đktc, thu được 39,6 gam CO2 và 21,6 gam H2O. A có công thức phân tử là

 • 12

  Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là

 • 13

  Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo được 40g kết tủa. Khối lượng ancol etylic thu được là

 • 14

  Nếu hiệu suất phản ứng lên men là 80% thì khối lượng glucozơ đã dùng là bao nhiêu gam?

 • 15

  Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 74
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Hóa 11 Xem thêm