Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thiệu các giới sinh vật

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Xin mời các em học sinh ôn tập với Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thiệu các giới sinh vật để củng cố kiến thức của phần này. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Các cấp tổ chức của thế giới sống

 • Câu 1:
  Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới
 • Câu 2:
  Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?
 • Câu 3:
  Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là
 • Câu 4:
  Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại?
 • Câu 5:
  Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là
 • Câu 6:
  Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là
 • Câu 7:
  Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn?
 • Câu 8:
  Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là
 • Câu 9:
  Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng
 • Câu 10:
  Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là
 • Câu 11:
  Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là
 • Câu 12:
  Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là
 • Câu 13:
  Phát biểu nào sau đây đúng với nấm?
 • Câu 14:
  Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là
 • Câu 15:
  Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở
 • Câu 16:
  Nhóm nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 375
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

Xem thêm