Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 21

Tính theo công thức hóa học

Mã số: 10306. Đã có 181 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 21 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

1

Cho C2H5OH. Số nguyên tử H có trong hợp chất

2

Tính %mK có trong phân tử K2CO3

3

Biết hợp chất có dA/H2 = 22. Xác định hợp chất biết có duy nhất 1 nguyên tử Oxi

4

Tính %mC biết trong 1 mol NaHCO3 có 1 mol Na, 1 mol C và 3 mol O, 1 mol H

5

Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong Fe2O3

6

Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g Fe3O4

7

Tính mAl2O3 biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6

8

Tỉ số về số mol của các nguyên tố có trong C3H6O2

9

Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 40

10

%mMg trong 1 mol MgO là

Bắt đầu ngay
1 181