Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 44

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 44 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như có cơ hội thực hành nhằm đạt kết quả học tập cao.

 • 1

  Muốn chất rắn tan nhanh hơn trong nước thì:

 • 2

  Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

 • 3

  Nồng độ mol/lít của dung dịch là:

 • 4

  Hòa tan 3,1 gam Na2O vào nước được 2 lít dung dịch A. Tính nồng độ mol/lit của dung dịch A

 • 5

  Tính mKOH biết hòa tan 900ml KOH 2M thành dung dịch A

 • 6

  Khẳng định đúng là

 • 7

  Nó độ tan của khí clo ở 5°C và áp suất 2 atm là 2 gam được kí hiệu là

 • 8

  Dung dich KOH 2M (D = 1,43 g/ml). Tính C%

 • 9

  Dung dịch H2SO4 45% (D = 1,198 g/ml). Tính CM

 • 10

  Có 75g dung dịch KOH 30%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 55 % là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 172
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm