Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 4 lớp 10

Mã số: 10285. Đã có 861 bạn thử.

Ôn tập Unit 4 Special Education năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập chuyên đề Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Học từ vựng Tiếng Anh lớp 10 mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 10 ôn tập từ vựng hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 10 khác:

1. Match the English word with Vietnamese definition.
i. The deaf a. Người câm
ii. The handicapped b. Người điếc
iii. The homeless c. Người tàn tật
iv. The unemployed d. Người vô gia cư
v. The blind e. Người bị thương
vi. The dumb f. Người thất nghiệp
vii. The injured g. Người mù
i. The deaf - ...
ii. The handicapped - ...
iii. The homeless - ...
iv. The unemployed - ....
v. The blind - ...
vi. The dumb - ....
vii. The injured - ...
2. He is Japanese. He _____________ Tokyo.
3. She makes ___________ efforts to receive this award.
4. _________ your hand before giving answer, please.
5. How many __________ take part in racing ______________?
6. The flight from Ha Noi to HCM city was _________ due to bad weather.
7. Match English word with Vietnamese definition.
i. Humorous a. không thực tế
ii. Suspicious b. hài hước
iii. Admiring c. bị lôi cuốn
iv. Fascinated d. ngưỡng mộ
v. Unrealistic e. nghi ngờ
i. Humorous - ...
ii. Suspicious - ....
iii. Admiring - ....
iv. Fascinated - ....
v. Unrealistic - ...
8. The car __________ seriously after accident.
9. Vietnam is a ________ country.
10. Natural ___________ such as earthquake, flood, typhoon, ....
Bắt đầu ngay
2 861