Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 19

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Mã số: 11678. Đã có 606 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 19 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bài 1: Chọn câu phát biểu sai
Bài 2:
Làm lạnh một lượng nước từ 100oC về 50oC. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nước thay đổi như thế nào?
Bài 3:

Hai bình A và B giống nhau, cùng chứa đầy chất lỏng. Ban đầu nhiệt độ của chất lỏng trong hai bình là như nhau. Đặt hai bình vào trong cùng một chậu nước nóng thì thấy mực nước trong bình A dâng cao hơn bình B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về các chất lỏng chứa trong hai bình?

Bài 4:

Đun nóng một lượng nước đá từ 0oC đến 100oC. Khối lượng và thể tích lượng nước đó thay đổi như thế nào?

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng.

Có hai bình giống hệt nhau chứa đầy chất lỏng. Một bình chứa rượu và bình còn lại chứa nước. Khi đun nóng cả hai bình ở cùng một nhiệt độ như nhau, hỏi lượng rượu hay nước trào ra khỏi bình nhiều hơn? Biết rằng rượu nở vì nhiệt lớn hơn nước.

Bài 6: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự đóng băng của nước trong hồ ở các xứ lạnh?

Về mùa đông, ở các xứ lạnh

Bài 7: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt ………
Bài 8: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng?
Bài 9: Khi đặt bình cầu đựng nước vào nước nóng, người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh mới đầu tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Điều đó chứng tỏ:
Bài 10:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng riêng và khối lượng của một lượng nước ở 4oC?

Bắt đầu ngay
10 606