Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 28

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 28 Sự sôi, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 28 với các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

 • Bài 1: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của nước vào độ cao so với mặt biển, căn cứ vào số liệu trên hình vẽ, hãy chọn câu trả lời đúng?
  Trắc nghiệm Vật lý 6
 • Bài 2: Nước sôi ở nhiệt độ nào?
 • Bài 3: Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?
 • Bài 4: Sự nóng chảy, sự đông đặc,và sự sôi có đặc điểm nào giống nhau?
 • Bài 5: Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào?
 • Bài 6: Đồ thị ở hình vẽ biểu thị điều gì?
  Trắc nghiệm Vật lý 6
 • Bài 7: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun và để nguội. Các đoạn AB và BC ứng với những quá trình nào? Đặc điểm của những quá trình đó? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.

  Trắc nghiệm Vật lý 6

 • Bài 8: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. Nêu nhận định thiếu chính xác trong các nhận định sau đây:
  Trắc nghiệm Vật lý 6
 • Bài 9: Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?
 • Bài 10: Phát biểu nào sau đây là sai?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 804
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm