Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập tính số hạng trong 1 tổng - Phần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán hay khó lớp 2: Một số bài tập tính số hạng trong 1 tổng - Phần 1
Bài 1: Hai số tổng bằng 86, số hạng thứ nhất bằng 32. Hỏi số hạng thứ hai bằng
bao nhiêu?
Bài 2: Tổng của hai số bằng 36, số hạng thứ nhất số nhất hai chữ số. Hỏi s
hạng thứ hai bằng bao nhiêu.
Bài 3: Lớp học 34 học sinh, trong đó 21 học sinh nam. Hỏi lớp học bao nhiêu
học sinh nữ?
Bài 4: Trong hộp 10 viên kẹo. Lan bỏ thêm vào thì được 18 viên kẹo. Hỏi Lan đã
bỏ vào trong hộp bao nhiêu viên kẹo?
Bài 5: Trong một phép tổng bằng số lớn nhất có hai chữ số, số hạng thứ nhất bằng
số nhất hai chữ số. Hỏi số hạng thứ hai bằng bao nhiêu?
Bài 6: Trong một phép cộng tổng bằng số hạng thứ nhất. Hỏi s hạng thứ hai bằng
bao nhiêu?
Bài 7: Tìm x:
a. x + 122 = 46
b, x + 26 = 12 + 17
c. 42 + x = 87
d. 34 + x = 86 21
Đáp án Toán hay khó lớp 2:
Bài 1:
Số hạng thứ hai bằng:
86 32 = 54
Đáp số: 54
Bài 2:
Số hạng thứ nhất 10:
Số hạng thứ hai bằng:
36-10 = 26
Đáp số: 26
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3:
Số học sình nữ của lớp học là:
34 21 = 13 (học sinh)
Đáp số: 13 học sinh nữ
Bài 4:
Số kẹo Lan bỏ thêm vào hộp:
18 10 = 8 (viên kẹo)
Đáp sô: 8 viên kẹo
Bài 5:
Tổng các phép cộng bằng 99
Số hạng thứ nhất bằng 10
Số hạng thứ hai bằng:
99 10 = 89
Đáp số: 89
Bài 6:
Trong phép cộng tổng bằng số hạng thứ nhất thì số hạng thứ hai
phải bằng 0. Chẳng hạn:
18 + 0 = 18
32 + 0 = 32
Bài 7: Tìm x:
a. x + 122 = 46
x = 46 12
x = 34
b, x + 26 = 12 + 17
x = 26 = 29
x = 29 26
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
x = 3
c. 42 + x = 87
x = 87 42
x = 45
d. 34 + x = 86 21
34 + x = 65
x = 65 34
x = 31
Tham khảo thêm i liệu môn Toán lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2

Bài tập Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập tính số hạng

trong 1 tổng - Phần 1

Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập tính số hạng trong 1 tổng - Phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về phép trừ qua 10 - Phần 1 

Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập tính số hạng trong 1 tổng - Phần 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 466
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm