Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung bao gồm: Từ vựng chuyên ngành liên quan trong bài; Nắm được ý chính của bài khoá; Làm quen với cách liên kết và bố cục của một đoạn văn; Luyện tập kỹ năng nói qua tình huống hội thoại trong bài sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

1. Từ vựng chuyên ngành

Accumulator

(n)

Tổng

Addition

(n)

Phép cộng

Address

(n)

Địa chỉ

Appropriate

(a)

Thích hợp

Arithmetic

(n)

Số học

Capability

(n)

Khả năng

Circuit

(n)

Mạch

Complex

(a)

Phức tạp

Component

(n)

Thành phần

Computer

(n)

Máy tính

Computerize

(v)

Tin học hóa

Convert

(v)

Chuyển đổi

Data

(n)

Dữ liệu

Decision

(n)

Quyết định

Demagnetize

(v)

Khử từ hóa

Device

(n)

Thiết bị

Disk

(n)

Đĩa

Division

(n)

Phép chia

Electronic

(n,a)

Điện tử, có liên quan đến máy tính

Equal

(a)

Bằng

Exponentiation

(n)

Lũy thừa, hàm mũ

External

(a)

Ngoài, bên ngoài

Feature

(n)

Thuộc tính

Firmware

(n)

Phần mềm được cứng hóa

Function

(n)

Hàm, chức năng

Fundamental

(a)

Cơ bản

Greater

(a)

Lớn hơn

Handle

(v)

Giải quyết, xử lý

Input

(v,n)

Vào, nhập vào

Instruction

(n)

Chỉ dẫn

Internal

(a)

Trong, bên trong

Intricate

(a)

Phức tạp

Less

(a)

Ít hơn

Logical

(a)

Một cách logic

Magnetic

(a)

Từ

Magnetize

(v)

Từ hóa, nhiễm từ

Manipulate

(n)

Xử lý

Mathematical

(a)

Toán học, có tính chất toán học

Mechanical

(a)

Cơ khí, có tính chất cơ khí

Memory

(n)

Bộ nhớ

Microcomputer

(n)

Máy vi tính

Microprocessor

(n)

Bộ vi xử lý

Minicomputer

(n)

Máy tính mini

Multiplication

(n)

Phép nhân

Numeric

(a)

Số học, thuộc về số học

Operation

(n)

Thao tác

Output

(v,n)

Ra, đưa ra

Perform

(v)

Tiến hành, thi hành

Process

(v)

Xử lý

Processor

(n)

Bộ xử lý

Pulse

(n)

Xung

Register

(v,n)

Thanh ghi, đăng ký

Signal

(n)

Tín hiệu

Solution

(n)

Giải pháp, lời giải

Store

(v)

Lưu trữ

Subtraction

(n)

Phép trừ

Switch

(n)

Chuyển

Tape

(v,n)

Ghi băng, băng

Terminal

(n)

Máy trạm

Transmit

(v)

Truyền

2. Các ý chính trongbài

- Computers are machines capable of processing and outputting data. Máy tính là loại mà xử lý và cho ra được số liệu.

- All computers accept and process information in the form of instructions and characters. Các máy tính nhận và xử lý thông tin dưới dạng các lệnh và ký tự.

- The information necessary for solving problems is found in the memory of the computer. Thông tin cần để giải các bài toán được thấy trong bộ nhớ của máy tính.

- Computers can still be useful machines even if they can't communicate with the user. Máy tính vẫn là công cụ có ích kể cả khi nó không kết nối với người dùng.

- There are many different devices used for feeding information into a computer. Có nhiều thiết bị khác nhau được dùng để nhập dữ liệu vào máy tính.

- There aren't many diferent types of devices used for giving results as there are for accepting information. Không có nhiều loại thiết bị dùng để cho ra sản phẩm như các thiết bị nhận thông tin.

- Computers can work endlessly without having to stop to rest unless there is a breakdown. Máy tính có thể làm việc không ngừng không cần dừng để nghỉ trừ khi có một hỏng hóc nào đó.

Bài khoá:

A computer is a machine with an intricate network of electronic circuits that operate switches or magnetize tiny metal cores. The I switches, like the cores, are capable of being in one of two possible I states, that is, on or off; magnetized or demagnetized. The machine is capable of storing and manipulating numbers, letters, and characters.The basic idea of a computer is that we can make the machine do what we want by inputting signals that turn certain switches on and turn others off, or that magnetize or do not magnetize the cores.

The basic job of computers is the processing of information. For this reason, computer can be defined as devices which accept information in the form of instructions called a program and characters called data, perform mathematical and/or logical operations on the information, and then supply results of these operations. The program, or part of it, which tells the computers what to do and the data, which provide the information needed to solve the problem, are kept inside the computer in a place called memory.

Computers are thought to have many remarkable powers. However, most computers, whether large or small have three basic capabilities. First, computers have circuits for performing arithmetic operations, such as addition, subtraction, division, multiplication and exponentiation. Second, computers have a means of communicating with the user. After all, if we couldn't feed information in and get results back, these machines wouldn't be of much use. However, certain computers (commonly minicomputers and microcomputers) are used to control directly things such as robots, aircraft navigation systems, medical instruments, etc.

Some of the most common methods of inputting information are to use punched cards, magnetic tape, disks, and terminals. The computer's input device (which might be a card reader, a tape drive or disk drive, depending on the medium used in inputting information) reads theinformation into the computer.

For outputting infonnation, two common devices used are a printer which prints the new information on paper, or a CRT display screen which shows the results on a TV-like screen.

Third, computers have circuits which can make decisions. The kinds of decisions which computer circuits can make are not of the type: "Who would win a war between two countries?" or "Who is the richest person in the world?" Unfortunately, the computer can only decide three things, named: Is one number less than another? Are two numbers equal? and, Is one number greater than another?

A computer can solve a series of problems and make hundreds, even thousands, of logical decisions without becoming tired or bored. It can find the solution to a problem in a fraction of the time it takes a human being to do the job. A computer can replace people in dull, routine tasks, but it has no originality; it works according to the instructions given to it and cannot exercise any value judgements. There are times when a computer seems to operate like a mechanical "brain", but its achievements are limited by the minds of human beings. A computer cannot do anything unless a person tells it what to do and gives it the appropriate infonnation; but because electric pulses can move at the speed of light, a computer can carry out vast numbers of arithmeticlogical operations almost instantaneously. A person can do everything a computer can do, but in many cases that person would be dead long before the job was finished.

a. Main idea

Which statement best expresses the main idea of the text? Why did you eliminate the other choices?

1. Computers have changed the way in which many kinds of jobs are done.

2. Instructions and data must be given to the computer.

3. Computersare machines capable of processing and out putting data.

4. Without computers, many tasks would take much longer to do.

b. Understanding the passage

Decide whether the following statements are true or false (T/ F) by referring to the information in the text. Then make the necessary changes so that the false statements become true.

1. A computer can store or handle any data even if it hasn't received information to do so.

2. All computers accept and process information in the form of instructions and characters.

3. The information necessary for solving problems is found in the memory of the computer.

4. Not all computers can perform arithmetic operations, make decisions, and communicate in some ways with the users.

5. Computers can still be useful machines even if they can't communicate with the users.

6. Thereare many different devices used for feeding information into a computer.

7. There aren't as many different types of devices used for giving results as there are for accepting information.

8. Computers can make any type of decisions they are asked to do.

9. Computers can work endlessly without having to stop to rest unless there is a

Bài dịch

1. Máy tính là cỗ máy có một mạng các mạch điện tử phức tạp điều hành các công tắc hay từ hóa các lõi kim loại nhỏ tý. Công tắc cũng như lõi từ, có khả năng ở một trong hai trạng thái, tắt hoặc mở, từ hóa hay bị khử từ. Máy có khả năng lưu trữ và thao tác các con số, mẫu tự và ký tự. Ý niệm cơ bản về máy tính là ta có thể khiến máy thực hiện những điều mình muốn bằng cách đưa vào các tín hiệu để mở công tắc này, tắt công tắc kia, hoặc từ hóa hay khử từ các lõi từ.

2. Công việc cơ bản của máy tính là xử lý thông tin. Vì lý do này máy tính có thể được định nghĩa như là thiết bị tiếp nhận thông tin dưới hình thức các chỉ thị được gọi là chương trình và các ký tự gọi là dữ liệu, thực hiện các phép tính logic và/ hoặc toán học về thông tin rồi cho kết quả. Chương trình hay một phần chương trình ra lệnh cho máy những điều cần thực hiện, và dữ liệu vốn cung cấp thông tin cần để giải quyết vấn đề, được lưu vào máy tính tại một nơi gọi là bộ nhớ.

Đánh giá bài viết
1 1.239
Sắp xếp theo
    Từ vựng tiếng Anh Xem thêm