Bài tập Smart Start grade 4 Theme 6 Online

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Smart Start theme 6 Sport and Leisure

Bài tập tiếng Anh 4 i-Learn Smart Start Unit 6 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK i-Learn Smart Start grade 4 Unit 6 Sport and Leisure giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

 • Read and choose the best option.
  A B

  1. What time does he go to bed ?

  2. What do you like doing ?

  3. Can you play football well ?

  4. Which sport is your favorite ?

  5. What can you do ?

  A. I like playing computer games.

  B. I can play chess.

  C. Yes, I can.

  D. He goes to bed at 10:00 p.m

  E. Volleyball.

 • 1. What time does he go to bed ?
 • 2. What do you like doing ?
 • 3. Can you play football well ?
 • 4. Which sport is your favorite ?
 • 5. What can you do ?
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 205
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm