Bảng lương giáo viên Tiểu Học khi chuyển hạng cũ sang mới

BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC KHI CHUYỂN HẠNG
SANG MỚI TỪ 20/3/2021
S
T
T
Hạng
giáo
viên
Bậ
c 1
Bậ
c 2
Bậ
c 3
Bậ
c 4
Bậ
c 5
Bậ
c 6
Bậ
c 7
Bậ
c 8
Bậ
c 9
Bậ
c
10
Bậ
c
11
Bậ
c
12
T
hạ
ng
IV
ch
uy
ển
sa
ng
hạ
ng
III
m
ới
Hạng
IV
Hệ
số
lươn
g
1.8
6
2.0
6
2.2
6
2.4
6
2.6
6
2.8
6
3.0
6
3.2
6
3.4
6
3.6
6
3.8
6
4.0
6
Mức
lươn
g
2,7
71,
400
3,0
69,
400
3,3
67,
400
3,6
65,
400
3,9
63,
400
4,2
61,
400
4,5
59,
400
4,8
57,
400
5,1
55,
400
5,4
53,
400
5,7
51,
400
6,0
49,
400
Hạng
III
mới
Hệ
số
lươn
g
2.3
4
2.6
7
3
3.3
3
3.6
6
3.9
9
4.3
2
4.6
5
4.9
8
Mức
lươ
mg
3,4
86,
600
3,9
78,
300
4,4
70,
000
4,9
61,
700
5,4
53,
400
5,9
45,
100
6,4
36,
800
6,9
28,
500
7,4
20,
200
T
Hạng
III
Hệ
số
lươn
2.1
2.4
1
2.7
2
3.0
3
3.3
4
3.6
5
3.9
6
4.2
7
4.5
8
4.8
9
hạ
ng
III
ch
uy
ển
sa
ng
hạ
ng
III
m
ới
g
Mức
lươn
g
3,1
29,
000
3,5
90,
900
4,0
52,
800
4,5
14,
700
4,9
76,
600
5,4
38,
500
5,9
00,
400
6,3
62,
300
6,8
24,
200
7,2
86,
100
Hạng
III
mới
Hệ
số
lươn
g
2.3
4
2.6
7
3
3.3
3
3.6
6
3.9
9
4.3
2
4.6
5
4.9
8
Mức
lươn
g
3,4
86,
600
3,9
78,
300
4,4
70,
000
4,9
61,
700
5,4
53,
400
5,9
45,
100
6,4
36,
800
6,9
28,
500
7,4
20,
200
T
hạ
ng
II
ch
uy
ển
sa
ng
hạ
Hạng
II
Hệ
số
lươn
g
2.3
4
2.6
7
3
3.3
3
3.6
6
3.9
9
4.3
2
4.6
5
4.9
8
Mức
lươn
g
3,4
86,
600
3,9
78,
300
4,4
70,
000
4,9
61,
700
5,4
53,
400
5,9
45,
100
6,4
36,
800
6,9
28,
500
7,4
20,
200
Hạng
II
mới
Hệ
số
lươn
g
4
4.3
4
4.6
8
5.0
2
5.3
6
5.7
6.0
4
6.3
8
ng
II
m
ới
Mức
lươn
g
5,9
60,
000
6,4
66,
600
6,9
73,
200
7,4
79,
800
7,9
86,
400
8,4
93,
000
8,9
99,
600
9,5
06,
200
T
hạ
ng
II
ch
uy
ển
sa
ng
hạ
ng
III
m
ới
Hạng
II
Hệ
số
lươn
g
2.3
4
2.6
7
3
3.3
3
3.6
6
3.9
9
4.3
2
4.6
5
4.9
8
Mức
lươn
g từ
01/0
1/20
21
3,4
86,
600
3,9
78,
300
4,4
70,
000
4,9
61,
700
5,4
53,
400
5,9
45,
100
6,4
36,
800
6,9
28,
500
7,4
20,
200
Hạng
III
mới
Hệ
số
lươn
g
2.3
4
2.6
7
3
3.3
3
3.6
6
3.9
9
4.3
2
4.6
5
4.9
8
Mức
lươn
g từ
01/0
1/20
21
3,4
86,
600
3,9
78,
300
4,4
70,
000
4,9
61,
700
5,4
53,
400
5,9
45,
100
6,4
36,
800
6,9
28,
500
7,4
20,
200
.................................................

Bảng so sánh lương giáo viên Tiểu Học sau chuyển hạng

Kể từ ngày 20/3/2021, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên Tiểu Học có hiệu lực. Khi đó, lương giáo viên liệu có thay đổi sau khi chuyển hạng? Mời các bạn cùng tham khảo Bảng so sánh lương giáo viên Tiểu Học sau chuyển hạng như sau.

Có 4 trường hợp được chuyển hạng:

- Từ hạng IV cũ chuyển sang hạng III mới:

+ Hạng IV cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

+ Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

>> Thay đổi hệ số lương.

- Từ hạng III cũ chuyển sang hạng III mới:

+ Hạng III cũ: áp dụng hệ số lương viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

+ Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

>> Thay đổi hệ số lương.

- Từ hạng II cũ chuyển sang hạng II mới:

+ Hạng II cũ: áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

+ Hạng II mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

>> Thay đổi hệ số lương.

- Từ hạng II cũ chuyển sang hạng III mới:

+ Hạng II cũ: áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);

+ Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

>> Hệ số lương không thay đổi.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Tài liệu dành cho giáo viên

Nội dung trên áp dụng đối với giáo viên đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BDGĐT-BNV, Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BDGĐT-BNV; Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BDGĐT-BNV; Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BDGĐT-BNV nay chuyển sang các hạng mới theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Bảng so sánh lương giáo viên Tiểu Học sau chuyển hạng. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
5 23.711
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm