Mức lương cơ sở 2021

Mức lương cơ sở 2021 không tăng lương cơ sở năm 2021 mà vẫn giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng/tháng. Dưới đây là bảng lương của cán bộ, công chức trong năm 2021 theo mức lương cơ sở này.

Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng

Vì chưa thực hiện điều chỉnh lương cơ sở năm 2021 nên theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật sau đây:

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Bảng lương năm 2021 của cán bộ, công chức

Bởi lương cán bộ, công chức trong năm 2021 không có gì thay đổi nên mức lương của đối tượng này vẫn sẽ tính theo công thức dưới đây thay vì trả lương theo số tiền cụ thể như tinh thần của Nghị quyết 27:

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

Mức lương cơ sở 2021 vẫn giữ nguyên như hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hệ số lương vẫn được áp dụng theo phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức loại A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm 1 (A3.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8

 

 

 

 

 

 

 

Mức lương 2021

9.238

9.774

10.311

10.847

11.384

11.920

 

 

 

 

 

 

b

Nhóm 2 (A3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

 

 

 

 

 

 

 

Mức lương 2021

8.568

9.104

9.640

10.177

10.713

11.250

 

 

 

 

 

 

2

Công chức loại A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm 1 (A2.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

 

 

 

 

 

Mức lương 2021

6.556

7.063

7.569

8.076

8.582

9.089

9.596

10.102

 

 

 

 

b

Nhóm 2 (A2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

 

 

 

 

 

Mức lương 2021

5.960

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.000

9.506

 

 

 

 

3

Công chức loại A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

 

 

 

 

Mức lương 2021

3.487

3.978

4.470

4.962

5.453

5.945

6.437

6.929

7.420

 

 

 

4

Công chức loại A0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

 

 

 

Mức lương 2021

3.129

3.591

4.053

4.515

4.977

5.439

5.900

6.362

6.824

7.286

 

 

5

Công chức loại B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

 

Mức lương 2021

2.771

3.069

3.367

3.665

3.963

4.261

4.559

4.857

5.155

5.453

5.751

6.049

6

Công chức loại C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm 1 (C1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

 

Mức lương 2021

2.459

2.727

2.995

3.263

3.531

3.800

4.068

4.336

4.604

4.872

5.141

5.409

b

Nhóm 2 (C2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.5

1.68

1.86

2.04

2.22

2.4

2.58

2.76

2.94

3.12

3.3

3.48

 

Mức lương 2021

2.235

2.503

2.771

3.040

3.308

3.576

3.844

4.112

4.381

4.649

4.917

5.185

c

Nhóm 3 (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

 

Mức lương 2021

2.012

2.280

2.548

2.816

3.084

3.353

3.621

3.889

4.157

4.425

4.694

4.962

Chưa tăng lương cơ sở năm 2021: Nhiều đối tượng chịu tác động

Việc giữ nguyên mức lương cơ sở như năm 2020 khiến cho nhiều khoản thu của NLĐ không tăng theo dự kiến như tiền lương theo hệ số lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tiền thai sản 01 lần của lao động nữ sinh con, lao động nam có vợ sinh con, NLĐ nhận nuôi con nuôi…

Tuy nhiên vẫn có một số đối tượng được hưởng lợi như NLĐ tự do, thu nhập không chịu tác động trực tiếp của lương cơ sở, đóng BHYT theo diện hộ gia đình, mức đóng năm 2021 không phải tăng như dự kiến mà vẫn được giữ nguyên quyền lợi…

Theo lộ trình cải cách tiền lương được Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết 27, từ năm 2021, mức lương cơ sở và hệ số lương sẽ được bãi bỏ, thay vào đó là 05 bảng lương mới với cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá bài viết
1 606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm