Bộ đề thi thử vào lớp 10 Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022

UBND
TiNH
THAI
NGUYEN
SOG'
DucvADAoTAO
.
.
THI TUYEN SINH VAo LO'p 10 THPT
Nam hoc 2021 - 2022
MON:ToAN
Thai gian lam bai: 120phut, kh6ng ki that gian giao
ad
(D~
g6m
co
01 trang, 10
diu,
m6i
diu
01 di~m)
Cfiu 4. Cho ham s6
y
=(2m-l)x-m
2
-1
V01
m
la tham s6 va
m"*
_!_.
2
a. Khi m
=
2 , ham s6 da eho dbng bien hay nghich bien tren ~? Vi sao?
b.Tim ilit ca cac gia
tri
cua m de db
thi
ham s6 da eho
dt
Parabol
(p):
y
=
X2 tai
hai diem phan biet co hoanh do IAnhrot la Xl' X2 thoa man Xl (1+
x
2)
=
-1-
x
2 .
C
.... 5 Ch b';( tln B
Fx
2J"; I , . 0 1
R' ,
inh ., .
au.
0
leu ire
=
r: ----
r: '
voi x ~
,X"* .
ut gon va t gia tn
-Jx=: x-I ""x+I
cua bieu thirc B khi X
=
6 - 2J5.
Cfiu 6. Cho chAt long
thir
nhat va thir hai co khoi IUQ1lgIAn hrot la 109 va 7g. Kh6i
hrong rieng cua chAt long
thir
nhat
1611
hon khoi hrong rieng cua chat long
thir
hai la
300 kg/m", Bern hai chAt long tren tron vao nhau
thi
du<),eh6n hqp chAt long co kh6i
luqng rieng la 850 kg/m3• Tinh kh6i luqng rieng eua m6i chAt long (Bi~t rfutg th~ tich eua
h6n hqp chAt long b~ng t6ng th~ tich cua hai chAt long va khi hai chAt long tron vao nhau
thi
khong co phan irng hoa hoc xciyra).
Cau 7. Cho tam giae ABC vuong t~ A, dUOng eao AH. Bi~t AH
=
3em; BH
=
Iem.
Tinh dQdai cae do~n thkg AB; AC.
Cau 8. Cho hai dUOng tron (0; 5em) va (0'; gem) . BM 00'
=
a (em)
V01
a> O. Tim
tAt
cci
cac gia tri nguyen duong eua a d~ hai dUOng tron
(0)
va
(0')
e~t nhau.
Cau 9. Cho dUOng trOll
(0),
di~m p n~ ben ngoai dUOng tron.
Ke
cat tuy~n
P
AB
khong di qua tam
0
(A n~ gifra P va B) eua dUOng trOll. D\IDg hai ti~p tuY~ll
PE, PF
V01
dUOng tron
(0)
(E, F la cae ti~p di~m va F thuoe eung nho AB). GOi D
la di~m ehinh gifra cung
1611
AB. GOi Ila giao di~m eua hai dUOng thkg DF va AB.
Chirng rninh r~llg
lA. EB
=
IE. EA.
Cau 10. Cho tam giac ABC co ba goe nhon noi ti~p dUOng trOll (0;
R).
GOi H la tnre
tam cua tam giae ABC. Lfty di~m
M
tren cung nho BC
(M
"*
B,
M
"*
C). Goi I, K IAn
luot la cae di~m d6i xirng
V01
M qua cac dUOng thkg AB va AC.
--
--
a. Chirng minh ABC
=
AKC.
b. ChUng minh ba di~m I, H, K thiing hang .
... HET ...
"u~~GrlI+A~nff~~--~
1 \ P.'\9'~JTT""'"
D.~-1f. ~ \
au:
ong dung cam la tai san
va
gia ma t1! no da tiJm tin suc manh
va
hinh co th€ giup con
nguoi song m(jt cuoc dai dich thuc. Vai long dung cam ban se tu tao ra
C(J
h(ji cho ban than va du
ban linh d€ d6i miit voi nhiing tra ngai cuoc song. Tdt ca chung ta sinh ra dJu co long dung cam.
Nhung chi co ai bdt toi rim va vdn dung no thuong xuyen thi moi co th€ sa hiiu long dung cam
thdt S1!.
Hoy vdn dung long dung cam d€ cung
c6
sue manh tinh thdn cua ban. Hoy tim cho minh mot
huang di thich hop va song mot cuoc dai ddy
y
nghia. Hay thtr nhiing cong viec mai va phd bo cac
rao can trong cuoc song cua bgn. Vai long dung cam bc;mse vfmg vang tdn
vJ
phia truac.
(TheoDanh thr!rc-khcitw,mg- NhiSu tac gia, NXB H6ng Duc, 2018)
THI TUYEN SINH V
Ao LOP
10 THPT
Nairn hoc 2021 - 2022
MON;NGUVAN
Thai gian lam bai: 120 phut, khong ki thai gian giao dJ
(Di
thi gam co 02 trang)
UBND TlNH THAI NGUYEN
so
GIAO Dl)C
vA DAo
T
~o
Th1!chi~n cac yeu ciu:
Cau 1 (0,5 di€m): Xac dinh phucmg thuc bi~ll d~t chinh dUQ"c
Slr
d\ll1gtrong do~ trieh.
Cau 2 (0,5 di€m): Theo tac gia, d~ sa hiiu long dung cam th(lt S1!,ta e<lnphai hun gi?
Cau 3 (1,0 di€m): Nell tac d\ll1g cua bi~n phap tu
ill
di~p ngfr trong nhfrng cau sau: Hay v(ln dl,mg
long dung cam d€ cung
c6
suc mgnh tinh thdn cua bgn. Hay tim cho minh m(jt huang di thich h(lJJ
va s6ng m(jt cu(jc dai ddy
y
ngh'ia. Hay thit nhfmg cang vi~c mai va pha b6 cac rao can trong cu(jc
s6ng cua bgn.
Cau 4 (1,0 ddm): Em co d6ng tinh vOi quan di~m: "Vai long dung cam bgn se t1!tgo ra
C(J
h(ji cho
bim than" kh6ng? Vi sao?
PHA.NII. LAM VAN (7.0 di~m)
Cau 1
(2,
°
ddm)
Til n(>idung do~n trich
a
phin
:D9C
hi~u, hay vi~t m(>tdo~ van (khoang 15-20 dong) chia se
nhfmg vi~c em co th€ lam d€ s6ng m(jt cu(jc dai
y
ngh'ia.
Cau 2
(5,
°
di€m)
Trinh bay cam nh~ eua em v~ nhan v~t anh thanh nien trong do~ trich sau:
Cang vi~c cua chau cung quanh qutin a mdy chdc may ngoai vuifn nay thai. Nhfmg cai may
vuifn trgm khi tU(J11gnao cung co. Day nui nay co m(jt anh huang quy€t djnh tai gio mua dong bac
d6i vai miJn Bac nuac tao Chau a day co nhi~m do gio, do mua, do nang, tinh may, do chdn
d(jng m(it ddt, d1!vao vi~c bao truac thai tdt hang ngay, ph¥c san xudt, ph¥c chiin ddu. Day
la may moc cua chau. Cai thung do mua nay, a dau bac cung trang thdy, mua xong d6 nuac ra cai
c6c Ii phan nay ma do. Cai nay la may nh(lt quang ki, anh nang m(it trai xuyen qua cai kinh nay,
d6t cae manh gidy nay, cu theo muc d(j, hinh dang vit chay ma djnh nang. Day la may Vin, nhin
khoang each giiia cac rang cua ma doan gio. Ban dem khang nhin may, chau nhin gio lay la hay
nhin trai, thdY sao nao khudt, sao nao sang, co th€ noi du9'c may, tinh du9'c gio. Cai may nam duai
sau Ida la may do chdn d(jng vo qua ddt. Chau lay nhfmg con s6, mJi ngay bao
vJ
"nha" bang may
b(j dam b6n gia, muai m(jt gia, bay gia t6i, 19i m(jt gia sang. Bim bao dy trong nganh g(Ji la "6p".
Cong viec noi chung di, chi can chinh xac. Gian kh6 nhat la ldn ghi va bao
vJ
luc m9t giir sang.
Ret, btu:
(I.
6
ddy co ca mua tuyit aay. Nua dem dang nlim trong chan, nghe chuang a6ng h6 chi
muon dua tay tilt di. Chui ra khoi chan, ngon aim bdo van to ain
df
nao win thdy la kh6ng au sang.
Xdch den ra vutm, gio tuyit va lang im a ben ngoai
nhu
chi chuc dai minh ra la ao ao xo
toi.
Cdi
im lang luc do that di
S(1:
no nhu bi gio chat ra timg khuc, ma gio thi gi6ng nhu nhdt ch6i IOn muon
quet di tat ca, nem
vut
lung tung... Nhiing luc im lang lanh cong ma lai himg hue nhu chay. Xong
viec, tra vao, khong thi nao ngu lai duac.
Anh thanh nien aang noi, dimg I(li. Va t(li sao h(Ja
sf
cam giac minh b6i r6i? Vi nhac thay
nguiri con gai nha nhe e I¢, aUng giua cac lu6ng d071,khong can hai hoa nua, am nguyen bo hoa
trong tay, lilng tai nghe? Vi h(Ja
sf
ail bilt g(ip m9t aiJu thtJ,tra ong vdn uac ao aU(1cbiit, ai, m9t net
thai au khimg ainh m9t tam h6n, khoi g(1im9t
Y
sang tac, m9t net mm au la gia tri m9t chuyin ai dai.
- Anh noi nua di. - Ong gil,lc.
- Bao cao hit! - Nguiri con trai Vl,lttra I(li gi(Jng vui ve. - Nam phut nua la muiri. Con hai
muai phut thai. Bac va co vao trong nha. Che ail ngam r6i day.
Thi giir ngiln ngui con I(li thuc gil,lc ca chinh nguiri hO(l
sf
gia. Ong theo liJn anh thanh nien
vao trong nha, aao nhin qua m9t lu(1(truac khi ng6i xu6ng ghl M9t can nha ba gian, s(lch se, vai
ban ghi,
s6
sach, biiu d6, th6ng ke, may b9 dam. CU9c diri rieng cua anh thanh nien thu g(Jn I(li
m9t goc trai gian vai chiic giuirng con, m9t chiic ban h(Jc, m9t gia sach. H(Ja
sf
con dang nheo milt
c6
d(Jcten cac sach tren gia thi co gai dil buac tai, duirng nhu lam vi¢c ay h9 b6. Co khong tra I(li
ban giua va ng6i ngay xu6ng truac chiic ban h(Jc con, ltJ,txem bia m9t cu6n sach r6i ai I(li nguyen
ltJ,tma nhu cil. Anh thanh nien rot nuac che miri bac gia, ngoanh l(li tim co gai, thay co dang d(Jc,
liJn bung cai chen con din yen l(ing d(it truac m(it co.
(Trfch L(mg IeSa Pa - NguySnThanh Long, SGK Ngfrviin 9, t~p ffi9t,NXB Giao d\lc Vi~t Nam, 2018)
---HET---
2

Bộ đề thi thử vào lớp 10 Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021

Bộ đề thi thử vào lớp 10 Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Tài liệu thi gồm 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh ôn tập thử sức với các đề thi khác nhau. Sau đây là nội dung đề thi mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Các bạn tham khảo đáp án 2 môn Toán và Văn tại đây nhé:

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2021

.............................................

Ngoài Bộ đề thi thử vào lớp 10 Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2021 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
9 3.794
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm