Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang

Trang 1/3 - Mã đề 234
TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG
TỔ TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH K
NĂM HỌC 2018 2019
Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
234
Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..………
Câu 1. Cho số phức
( , ).z a bi a b
=+∈
Tìm số phức
z
là số phức liên hợp của
z
.
A.
( ).
z a bi=−+
B.
22
.z a bi=
C.
.z a bi=
D.
.z a bi=−+
Câu 2. Cho số phức
z a bi= +
. Tìm số phức
.zz
.
A.
2.bi
B.
2.
a
C.
22
.ab
D.
22
.
ab
+
Câu 3. Cho số phức
(
)
,, .z a bi a b R=+∈
Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
22
.zz=
B.
.zz
=
C.
2
..zz z=
D.
zz+
là số thực.
Câu 4.
G
i
z
1
z
2
các nghiệm của phương trình
zz +=
2
4 90
. Gọi
, MN
là các đim biểu diễn của
z
1
z
2
trên mặt phẳng phức. Khi đó độ dài của
MN
là:
A.
MN
= 25
. B.
MN = 25
. C.
MN = 4
. D.
MN
= 5
.
Câu 5. Trong mặt phẳng phức
Oxy
, gọi A điểm biểu diễn của số phức
32zi= +
B điểm biểu diễn
của số phức
' 23
zi= +
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Hai điểm AB đối xứng nhau qua đường thẳng
yx=
.
B. Hai điểm AB đối xứng nhau qua trục hoành.
C. Hai điểm AB đối xứng nhau qua trục tung.
D. Hai điểm AB đối xứng nhau qua gốc tọa độ O.
Câu 6. Tính môđun của số phức
2
21
3
i ii
z
i

.
A.
5z =
. B.
1
5
z
=
. C.
10z
=
. D.
1
10
z =
.
Câu 7. Tập hợp các điểm
M
biểu diễn s phức
z
thoả mãn
−+ =25 4zi
là:
A. Đường tròn tâm
(
)
2; 5I
và bán kính bằng
4
.
B. Đường tròn tâm
O
và bán kính bằng
2
.
C. Đường tròn tâm
( )
2; 5I
và bán kính bằng
16
.
D. Đường tròn tâm
(
)
2;5I
và bán kính bằng
4
.
Câu 8. Trên tập hợp số phức
, tập nghiệm của phương trình
−− =zz
42
20 0
là:
A.
{ }
±±;i52
. B.
{ }
±±;
52
. C.
{ }
;45
.
D.
{ }
±±i; i25
.
Câu 9. Cho số phức
z a bi= +
. Khi đó số
( )
1
2
zz+
là số nào trong các số sau đây?
A. Số
i
. B. Một số thực. C. Một số thuần ảo. D. Số 2.
Câu 10. Cho số phức
z
thỏa
(2 ) (17 11 ) (2 1)iz i i z+−+ =
. Tìm số phức liên hợp của số phức
z
.
A.
54zi
= +
B.
54
zi=
C.
45zi=
. D.
45zi= +
.
Câu 11. Trên tập hợp số phức
, gọi
12
,zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2 11 0zz+ +=
. Tính giá trị
của biểu thức
22
12
|| ||Az z= +
.
A.
22
. B.
2 11
. C.
11
. D.
24
.
Câu 12. Cho số phức
z
thỏa phương trình
3 12 4zz i+=+
. Tìm phần ảo của số phức
z
A.
2
. B.
6
. C.
2
. D.
4
.
Trang 2/3 - Mã đề 234
Câu 13. Trên mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho điểm
M
trong hình vẽ n điểm biểu diễn của số phức
z
. m
z
?
A.
=−+43zi
. B.
= +34zi
. C.
= 34zi
. D.
=−+34zi
.
Câu 14. Cho số phức
( )
,z a bi a b=+∈
. Để điểm biểu diễn của
z
nằm trong hình tròn như hình bên
(không tính biên), điều kiện của
a
b
là:
A.
22
4ab+≥
. B.
22
4ab+<
. C.
22
4ab+≤
. D.
22
4
ab+>
.
Câu 15. Tìm phần ảo của số phức z thỏa
(2 3 ) (4 )(2 ).
z i ii= +− +
A. Phần ảo bằng
1
. B. Phần ảo bằng
1
.
C. Phần ảo bằng
2
. D. Phần ảo bằng
2
.
Câu 16. Biết số phức
2zi= +
một trong các nghiệm của phương trình
32
0z bz cz b

,
,bc
. Giá trị của
bc
bằng
A.
4
. B.
14
. C.
4
. D.
24
.
Câu 17. Trên tập hợp số phức
, biết phương trình
2
0z bz c
+ +=
,
( )
,bc
một nghiệm phc
= zi52
. Giá tr của
+
bc
A.
19
. B.
39
. C.
11
. D.
6
.
Câu 18. Trên mặt phẳng phức
Oxy
, cho hai số phức
1
3zi
2
1zi
. Đim biểu diễn cho số phức
12
23wzz
có tọa độ
A.
( )
1; 5
. B.
(
)
3; 5
. C.
(
)
1; 5
. D.
(
)
3; 5
.
Câu 19. Cho
A
,
B
,
C
tương ứng các điểm trong mặt phẳng phức biểu din các s phức
1
12zi= +
,
2
25zi=−+
,
3
24zi= +
. S phức
z
biểu diễn bởi điểm
D
sao cho tứ giác
ABCD
là hình bình hành là
A.
17−+i
. B.
5 +
i
. C.
15
+ i
. D.
35+ i
.
Câu 20. Xét các số phức
z
thỏa mãn
( )
( )
2 47wz zi= +−
số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ
Oxy
, tập
hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức
z
là một đường tròn có bán kính bằng
A.
33
. B.
32
. C.
22
. D.
23
.
Câu 21. Trong mặt phẳng phức
Oxy
, tập hợp các điểm biểu diễn số phức
z
thỏa mãn
26zz i= −−
đường thẳng
d
. Khoảng cách từ gốc
O
đến đường thẳng
d
bằng bao nhiêu ?
A.
( )
, 2 10d Od =
. B.
( )
,5d Od =
. C.
( )
, 10d Od =
. D.
( )
10
,
2
d Od =
.
Câu 22. Biết các s thc
,xy
tha mãn
2 72x y xi x y x i

. Tính
.T xy
.
A.
12T =
. B.
12
T =
. C.
8T =
. D.
8T =
.
Câu 23. Trên tập hợp số phức
, căn bậc hai của
20
A.
25±
. B.
52i±
. C.
25i
. D.
25i±
.
Câu 24. Trên tập hợp số phức
, gọi
12
,zz
c nghiệm của phương trình
2
6 10 0zz−+=
. Đặt
( ) ( )
2020 2020
12
22wz z= +−
. Khi đó
A.
0w =
B.
1010
2w =
. C.
1002
2wi=
. D.
1011
2w =
.
Câu 25. Cho s phức
,z x yi x y
tha mãn
11
12
z
i
i

. Tính tổng phần thực phần ảo
của
z
khi
32zi
đạt giá trị lớn nhất.
x
y
-4
3
M
O
1
Trang 3/3 - Mã đề 234
A.
1
. B.
4
. C.
3
. D.
5
.
------------- HẾT -------------

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 Giải tích 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm