Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang

Trang 1/3 - Mã đề 123
TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG
TỔ TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH K
NĂM HỌC 2018 2019
Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
123
Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..………
Câu 1. Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
( ) ( ) ( )
1;0; 1 , 2; 4; 0 , 0;1; 0A BC
. Mt phng
ABC
phương trình là
A.
3 2 3 20xyz− + −=
. B.
3 2 5 20
xyz + +=
.
C.
3 2 5 20xyz + −=
. D.
3 2 3 20xyz + +=
.
Câu 2. Trong không gian
Oxyz
, cho hai vectơ
( )
1;1;1
a =
(
)
2; 3; 0
b
=
. Tính tích hướng ca hai vectơ
a
b
.
A.
.7ab=

. B.
.8
ab
=

. C.
.5
ab
=

. D.
.6ab=

.
Câu 3. Trong không gian
Oxyz
, cho mp
phương trình
2 30xy+ −=
. Mt vectơ pháp tuyến ca
có tọa độ
A.
( )
1; 0; 2
. B.
( )
1; 2; 3
. C.
( )
1; 2; 0
. D.
( )
1; 2; 3
.
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
, cho
mp
phương trình
2 10xyz+ +=
hai điểm
( ) ( )
0;3; 1 , 2; 0; 0
AB
. Mt phng cha
AB
và vuông góc với
mp
có phương trình là
A.
2 4 20xyz
+ + −=
. B.
240xyz++=
.
C.
2 2 20
xyz+ + −=
. D.
2 20xy z++ −=
.
Câu 5. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( )
2; 4; 0I
( )
0;1;1M
Mt cu nhn
I
làmm và đi qua
điểm
M
có phương trình là
A.
( ) ( )
22
2
1 1 14xy z++ ++ =
. B.
( ) ( )
22
2
2 4 14x yz+ +− +=
.
C.
( )
( )
22
2
2 4 14
x yz ++ +=
. D.
( ) ( )
22
2
1 1 14xy z+ +− =
.
Câu 6. Trong không gian
Oxyz
, cho hai vectơ
( )
1;1;1
a =
( )
2; 3; 0b
=
. Tính tích hướng ca hai vectơ
a
b
.
A.
( )
, 2; 2;1ab

=


. B.
( )
, 3; 2;1ab

=


.
C.
( )
, 3; 2;1ab

=


. D.
(
)
, 3;2;1ab

= −−


.
Câu 7. Trong không gian
Oxyz
, cho mt cầu có phương trình
2 22
6 2 2 50xyz x yz++−+−−=
. n kính
ca mt cầu bằng
A.
23
. B.
32
. C.
4
. D.
16
.
Trang 2/3 - Mã đề 123
Câu 8. Trong không gian
Oxyz
, cho
mp
phương trình
2 4 10xy z + −=
. Phương trình nào dưới
đây là của mt phng song song vi
mp
.
A.
4 2 8 20xyz
− + −=
. B.
2 4 10xy z
−=
.
C.
6 3 12 1 0
xy z+ + −=
. D.
4 2 8 20xyz
+ +=
.
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
, cho
mp
phương trình
2 10
xz+ +=
điểm
( )
2;1; 2M
. Mt
phẳng đi qua
M
và song song với
có phương trình là
A.
2 40xz+ −=
. B.
2 60
xy
+ −=
. C.
2 60xz+ −=
. D.
2 40
xy
+ −=
.
Câu 10. Trong không gian
Oxyz
, cho vectơ
23OM i k=

. Tọa độ của điểm
M
A.
( )
2; 3; 0
. B.
( )
0; 2; 3
. C.
( )
2; 3; 0
. D.
(
)
2;0; 3
.
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, cho hai mp
:
3 50xyz+−+=
mp
:
6 2 2 10xyz+ −=
.
Khoảng cách giữa hai mt phng
bng
A.
11
. B.
11
2
. C.
6
11
. D.
3
11
.
Câu 12. Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
( ) ( ) ( )
2;0; 0 , 0;0; 4 , 0; 3;0ABC
. Phương trình mặt phng
ABC
A.
0
2 34
xyz
+ +=
. B.
1
24 3
xy z
++ =
.
C.
10
2 34
xyz
+ + +=
. D.
1
2 34
xyz
+ +=
.
Câu 13. Trong không gian
Oxyz
, cho vectơ
( )
4; 3;5a =
. Độ dài của vectơ
a
bng
A.
52
. B.
50
. C.
25
. D.
42
.
Câu 14. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
(
)
4;1; 2M −−
. Khoảng cách từ điểm
M
đến mt phng
Oxy
bng
A.
2
. B.
1
. C.
21
. D.
4
.
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
3;1; 4M
. Mt phng
()
cha trc
Ox
đi qua
M
phương trình là
A.
40yz−=
. B.
40yz
+=
. C.
430xz−=
. D.
30xy−=
.
Câu 16. Trong không gian
Oxyz
, cho hai mt phng
:
6 2 10mx y z+ +=
và
mp
:
( )
2 3 1 10x yn z+ + + −=
song song với nhau. Tính tích
.mn
.
A.
.6mn=
. B.
.2mn=
. C.
.8mn=
. D.
.4mn=
.
Câu 17. Trong không gian
Oxyz
, cho hai mp
:
3 10mx y z − +=
mp
:
20mx y z++−=
vuông góc với nhau. Tìm s
m
.
Trang 3/3 - Mã đề 123
A.
22
mm=∨=
. B.
04mm
=∨=
. C.
6m = ±
. D.
4m = ±
.
Câu 18. Trong không gian
Oxyz
, cho mt cầu phương trình
( ) ( )
22
2
2 15x yz +++ =
. m ca mt
cầu có tọa độ
A.
( )
2;1; 5
. B.
( )
2;0;1
. C.
( )
2;1; 1
. D.
( )
2;0; 1
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho mt cầu
22
2
: 2 36Sx y z

. Mnh đ nào dưới đây sai
?
A. Mt phng
Oxz
ct mt cầu
S
. B. Mt phng
Oyz
đi qua tâm của mt cầu
S
.
C. Mt phng
Oxy
ct mt cầu
S
. D. Gốc ta độ
O
nằm bên ngoài mặt cầu
S
.
Câu 20. Trong không gian
Oxyz
, cho các đim
( )
1;1; 3A
,
3; 3; 1B
M
là điểm thuc trc
Oz
. Tìm giá
tr nh nht ca
P MA MB

 
.
A.
min 2 6P
=
. B.
min 4P =
. C.
min 2 2P =
. D.
min 4 2P =
.
Câu 21. Trong không gian
Oxyz
, cho mt cầu
:S
2 22
6 2 10
xyz x y
++−−+=
. Viết phương trình mặt
phng
tiếp xúc vi mt cầu
S
tại điểm
2; 1; 2M
.
A.
2 2 40xyz
+ − +=
. B.
2 2 80xyz + −=
.
C.
2 2 90xy z
+ −=
. D.
2 2 90xy z+ +=
.
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, cho bốn điểm
( ) ( ) ( )
0;0; 2 , 0; 2; 0 , 4; 0; 0A BC
( )
0; 2; 2D
. Tính
khoảng cách từ tâm
I
ca mt cầu ngoi tiếp t diện
ABCD
đến mt phng
ABC
.
A.
8
3
. B.
3
3
. C.
6
3
. D.
2
3
.
Câu 23. Trong không gian
Oxyz
, cho mt phng
( )
: 2 2 30xyz
α
+ −=
điểm
( )
2; 5; 6M −−
. Tìm ta
độ điểm
H
là hình chiếu vuông góc ca
M
trên mt phng
.
A.
( )
1; 0; 1H
. B.
( )
1; 1; 0H
. C.
( )
1; 2; 0H −−
. D.
( )
1; 0;1
H
.
Câu 24. Trong không gian
Oxyz
, cho các đim
( )
1;2;4A
,
3;0;0B
0; 4; 0C
. Tính th tích
V
ca t
diện
OABC
, vi
O
là gc tọa độ.
A.
12V =
. B.
8
V =
. C.
16
V
=
. D.
4V =
.
Câu 25. Trong không gian
Oxyz
, cho mt phng
: 2 12 0xy z

. Viết phương trình mặt cầu
S
có tâm
O
và tiếp xúc vi mt phng
, vi
O
là gốc tọa độ.
A.
2 22
24xyz
++=
. B.
2 22
9xyz++=
.
C.
2 22
12xyz++=
. D.
2 22
18xyz++=
.
------- ------ HẾT -------------

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Hình học 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm