Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Marie Curie, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Marie Curie, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức, đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi học kì I sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

20 bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 năm học 2014-2015

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Trường THPT Marie Curie

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 12

Thời gian làm bài: 60 phút;

(40 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:

Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137; C = 12; O = 16; H = 1; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Pb = 207; Zn = 65; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; N = 14; Cr = 52; Mn = 55

Câu 1: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala–Ala–Ala–Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 21,36 gam Ala, 16 gam Ala–Ala và 46,2 gam Ala–Ala–Ala. Giá trị của m là

A. 78.52 B. 90,6 C. 81,54 D. 66,44

Câu 2: Cho các polime: polietilen, xenluloz, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon 6,6, polibutadien. Dãy gồm các polime tổng hợp là

A. polietilen, nilon-6, nilon 6,6, polibutadien B. polietilen, xenluloz, nilo-6, nilon 6,6

C. polietilen, nilon-6, nilon 6,6, tinh bột D. polietilen, nilon-6, xenluloz

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly–Ala thu được 4,1 gam hỗn hợp glyxin và alanin. Nếu hiệu suất phản ứng 100% thì giá trị của m là

A. 3,63 B. 3,65 C. 2,45 D. 2,75

Câu 4: Một polime có cấu tạo mạch như sau:

...- CH2–CH=CH–CH2–CH2–CH=CH–CH2–CH2–CH=CH–CH2-...

Vậy công thức của monome tạo ra polime trên là

A. CH2–CH=CH–CH2 B. CH3–CH=CH2

C. CH2=CH2 D. CH2=CH–CH=CH2

Câu 5: Công thức cấu tạo nào sau đây thuộc loại α–aminoaxit?

A. CH3–CH(NH2)–CH(CH3)–COOH B. NH2–CH2–COO–CH3

C. NH2–CH2 –CH2–COOH D. CH3–CH(CH3)–CH(NH2)–COOH

Câu 6: Một cation kim loại Mn+ có cấu electron lớp ngoài cùng 2s22p6. Vậy kim loại M là kim loại nào sau đây?

A. K (Z = 19) B. Cu (Z = 29) C. Na (Z = 11) D. Ca (Z = 20)

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp (X) gồm một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III vào một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 thì thu được 6,108 gam hỗn hợp muối và 1,8816 lít khí NO2 (ở đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Vậy giá trị của m là

A. 0,68 B. 0,75 C. 0,9 D. 0,63

Câu 8: Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu, biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số các chất khác, ta có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A. HCl B. NaCl (muối ăn) C. H2O D. CH3COOH (giấm)

Câu 9: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poliacrilonitrin B. Polibutadien

C. Poli(vinyl clorua) D. Poli(etylen terephtalat)

Câu 10: Cho các chất sau: HCl, NaCl, NH2–CH2–COOH, Cu, KOH, NH3, C2H5OH. Trong điều kiện phản ứng thích hợp số chất phản ứng được với glixin là

A. 6 B. 4 C. 5 D. 7

Câu 11: Phản ứng hóa học nào sau đây thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Câu 12: (X) là một aminoaxit trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH; (Y) là một ancol no, đơn chứa, mạch hở; (Z) là este tạo bởi (X) và (Y). Cho 4,005 gam (Z) tác dụng với dung dịch NaOH và đun nóng thu được 4,365 gam muối. Vậy công thức của (Z) có thể là

A. NH2 –C2H4 –COO –CH3 B. NH2 –CH2 –COOCH3

C. NH2 –CH2 –COO –C2H5 D. NH2 –C3H6 –COO –C2H5

Câu 13: Sản phẩm khi cho (NH2)2C5H9COOH tác dụng với HCl dư là

A. (NH2)2C5H9COOCl B. (NH3Cl)(NH2)C5H9–COOH

C. (NH3Cl)2C5H9–COOH D. (NH2)2C5H8 Cl–COOH

Câu 14: Số đồng phân α–aminoaxit ứng với công thức phân tử C5H11O2N là

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Câu 15: Tên gọi axit 2,6-diaminohexanoic ứng với công thức cấu tạo nào sau đây?

A. H2N–[CH2]4–CH(NH2)–COOH B. H2N–[CH2]5–CH(NH2)–COOH

C. H2N–[CH2]2–CH(NH2)–COOH D. H2N–[CH2]3–CH(NH2)–COOH

Đáp án đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12

1

A

9

D

17

D

25

B

33

D

2

A

10

C

18

D

26

C

34

A

3

B

11

B

19

B

27

D

35

A

4

D

12

B

20

B

28

D

36

C

5

D

13

C

21

A

29

A

37

A

6

C

14

C

22

C

30

C

38

A

7

C

15

A

23

B

31

B

39

D

8

D

16

B

24

C

32

B

40

A

Tải file về đề tham khảo bản đầy đủ.

Đánh giá bài viết
1 1.478
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm