Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng môn Anh vào lớp 6

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020-2021 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong chuyên mục đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh vào lớp 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh thi vào lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu thi vào lớp 6 môn Toánmôn Tiếng Việt. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại:

1. A. early          B. my             C. usually           D. city

2. A. always      B. play            C. have              D. face

3. A. like            B. evening      C. dinner           D. film

4. A. kind           B. ride             C. twice            D. fishing

5. A. come         B. once           C. bicycle          D. centre

II. Chọn đáp án đúng nhất:

6. Nha Trang _______beautiful and the people _______ friendly.

a. be/be

b. was/were

c. were/were

d. visit/bought

7. Liz _______ Nha Trang last holiday and she _______a lot of souvenirs

a. visits/buys

b. visited/buyed

c. visited/bought

d. visit/bought

8. Where _______you visit when you were in HaLong?

a. do

b. did

c. will

d. is

9. Did you_______any photographs there?

a. take

b. takes

c. took

d. taking.

10. My aunt cut my hair yesterday. She is a_______.

a. teacher

b. dressmaker

c. hairdresser

d. doctor.

11. You parents look very_______.

a. happily

b. happiness

c. happy

d. to be happy.

12. Hoa's parents are busy _______ it is nearly-harvest time again.

a. so

b. because

c. but

d. and

13. My mother wants me _______early and take morning exercise

a. to get dressed

b. to have

c. to sleep

d. to get up

14. Her parents want her not_______ too much candy.

a. eats

b. eating

c. to eat

d. ate

15. What is the matter with you, Minh? _______have a toothache

a. I

b. She

c. He

d. Minh

III. Chia động từ về dạng đúng:

16. Last week , we ................................................soccer in the stadium. (play)

17. She didn’t .................................... the trip because of the heavy rain. (enjoy)

18. My father ............................................me to the zoo yesterday. (take)

19. Every morning, she ……………. at 7.00. (get up)

20. You look tired. You should ……….. to the doctor. (go)

IV. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:

21. He / heavy /carry /shouldn’t/ things/.

22. What’s/ your /the /with /matter /sister/?

23. Tam/ gentle./ very/ beautiful/ and/ was

24. does/ Why/ she/ this /story/ like?

25. he/ and/ then/ always/ washes/ face/ has/ his/ breakfast/.

V. Đọc và trả lời câu hỏi

My name is Mai. I get up very early in the morning. I do morning exercise with my father. After breakfast, my brother and I ride a bicycle to school. We come home at 11 o’clock and then I have lunch with my family. In the afternoon, I study with my partner. Her name is Linh. Sometimes, I go to the library to look for some information. My family go to the cinema once a month.

26. What’s her name?

27. Does she get up late in the morning?

28. Who does she go to school with?

29. What’s her partner’s name?

30. How often do her family go to the cinema?

- The end -

Đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 6

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại:

1. B

2. C

3. A

4. D

5. A

II. Chọn đáp án đúng nhất:

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. B

13. D

14. C

15. A

III. Chia động từ về dạng đúng:

16. play

17. enjoy

18. took

19. gets up

20. go

IV. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:

21. He shouldn’t carry heavy things.

22. What’s the matter with your sister?

23. Tam was very beautiful and gentle.

24. Why does she like this story?

25. He always washes his face and then has breakfast.

V. Đọc và trả lời câu hỏi

26. Her name is Mai.

27. No, she doesn’t

28. She goes to school with her brother.

29. Her partner’s name is Linh

30. Her family goes to the cinema once a month.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020-2021. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập thi vào lớp 6 hay như Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Tất Thành, Đề thi vào trường Archimedes môn tiếng Anh có đáp án, Đề thi thử vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 6 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 2.025
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

    Xem thêm