Giáo án lớp 1 môn Toán giảm tải học kì 2 năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
-
TuÇn 22:
Thứ , ngày tháng năm 2020
TIẾT : Toán 1: Giải toán lời văn
I. Môc tiªu:
1. Gióp HS bíc ®Çu nhËn biÕt c việc thường làm khi giải to¸n lêi v¨n:
- T×m hiÓu i to¸n:
+ Bµi to¸n cho biÕt g×?
+ Bµi to¸n hái g×?
- Gi¶i bµi to¸n:
+ Thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó t×m ®iÒu cha biÕt u trong c©u hái.
+ Tr×nh bµy bµi gi¶i.
* PTNL HS:
Bíc ®Çu tËp cho hs gi¶i bµi to¸n.
II
. §å ng y
häc :
1.GV: - Tranh SGKTo¸n 1.b¶ng phô.
2. HS: - SGK, b¶ng con,...
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y c :
Néi dung
- GV
- hs
1. khởi động: (3’)
15 - 3... 12 14 + 4...14
16 - 4...10 19 - 9...9
2. Bµi míi: (30’)
* GT bµi(1’)
* GT ch gi¶i bµi to¸n lêi
v¨n tr×nh y bµi gi¶i(12).
BT: Nhµ An 5 con ,
mua thªm 4 con gµ. Hái nhµ An
tÊt bao nhiªu con gµ?
Tãm t¾t
Cã: 5 con
Thªm: 4 con
tÊt c¶... con gµ?
Bµi gi¶i
Nhµ An tÊt :
5+4=9(con gµ)
§¸p sè: 9 (con gµ)
Th gi·n: 1
*Thùc hµnh (15)
Bµi 1: 5
! BT BL
! §iÒn ®Êu <, >, =
- NhËn xÐt
* Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng
! SGK T117
* HD t×m hiÓu bµi to¸n
! QS tranh
! §äc bµi to¸n
?
BT cho biÕt nh÷ng g×?
? Bµi to¸n hái g×?
- Ghi tãm t lªn b¶ng
! Nªu l¹i tãm t¾t
* HD gi¶i bµi to¸n
? Theo c©u hái y, em ph¶i m g×?
* HD HS viÕt bµi gi¶i cña bµi to¸n:
- ViÕt c©u lêi gi¶i
- ViÕt phÐp tÝnh
- ViÕt ®¸p
! §äc i gi¶i
! §äc ®Ò bµi 1
- 2HS
- 2HS
-Nghe,nh¾cl¹i
- Mở SGK
- QS.
- 2HS nªu
- 5 HS
- HSM3, 4
-HSM3, 4 TL.
- QS
- 3 HS
- HSM1,2.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
-
Tãm t¾t
An cã: 4 qu bãng
B×nh cã: 3 qu bãng
hai b¹n cã:...qu¶ bãng?
Bµi gi¶i
hai b¹n cã:
....................=...(qu¶ bãng)
§¸p sè:... (qu¶ bãng)
Bµi 2: 5
Tãm t¾t
Cã: 6 b¹n
Thªm: 3 b¹n
tÊt c¶... b¹n?
Bµi gi¶i
...................................................
.............................................
§¸p sè:... n
Bµi 3: 5
Tãm t¾t
Díi ao: 5 con vÞt
Trªn : 4 con vÞt
tÊt c¶... con vÞt?
Bµi gi¶i
...................................................
...................................................
..........................................
3. Cñng cè,dÆn (3
’)
! QS tranh, viÕt thÝch hîp vµo phÇn
tãm t¾t
? BT cho biÕt g×?
? BT hái g×?
? PhÇn bµi gi¶i cßn thiÕu g×?
! Nªu tiÕp phÇn cßn thiÕu
! §äc l¹i bµi to¸n
? Ngoµi ra, em nµo n u tr lêi
kh¸c?
- NX
! §äc ®Ò bµi 2
! QS tranh, viÕt thÝch hîp vµo phÇn
tãm t¾t
- Chia nhãm
? BT cho biÕt g×?
? BT hái g×?
? PhÇn bµi gi¶i n thiÕu g×?
! Nªu tiÕp phÇn cßn thiÕu
! §äc l¹i bµi to¸n
- Gäi HS tr¶ lêi
- NX
? u yªu cÇu bµi 3?
! Lµm
! KiÓm tra N2
- NhËn xÐt - tuyªn d¬ng
? BT lời văn thêng nh÷ng phần
nào?
! Nªu c¸c bíc gi¶i to¸n
- Nhận xét tiết học.
- QS
- TL HS
- 5 HS
-CN, líp
- 2 HS - §T
- HSM4
- NX
- 3
- Thực hiện.
- TL
- 3 HS
- TL N2
! TB
- Nghe, NX
- 3 HS
- líp
-KT chéo, BC
kết quả.
- HS TL
- Nghe
_______________________________
Thứ , ngày tháng năm 2020
TIẾT : Toán: Xăngtimet. Đo độ dài
I. Môc tiªu: Gióp HS:
- kh¸i niÖm ban ®Çu ®é dµi, tªn gäi, hiÖu cu¶ x¨ngtimet(cm)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
-
* PTNL HS:
BiÕt ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng víi ®¬n x¨ngtimÐt trong c¸c trêng hîp ®¬n gi¶n.
II
. §å ng y
häc :
1.GV: - Tranh SGKTo¸n 1, thíc th¼ng.
2. HS: - SGK, b¶ng con, thíc th¼ng...
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y
häc :
Néi dung
- GV
- hs
1. khởi động: (3’)
BT: Nhµ An 5 con gµ,
mua thªm 4 con gµ. Hái nhµ An
tÊt bao nhiªu congµ?
2. Bµi míi/ 119, 120 (28)
* GT bµi(1’)
* GT ®¬n ®o ®é dµi(cm) vµ
dông ®o ®é dµi (1
2’
).
- GT thíc th¼ng c¸c v¹ch
chia thµnh ng x¨ngtimÐt
- Gt c¸c thao t¸c ®o ®é dµi
Th gi·n: 1
*Thùc hµnh (12-15’)
Bµi 1. ViÕt: 3
! Tãm t¾t i to¸n
! Gi¶i bµi to¸n
- NhËn xÐt
*Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng
HD HS quan s¸t c¸i thíc:
-GV GT: §©y c¸i thíc v¹ch chia
thµnh tõng cm. Dïng thíc nµy ®Ó ®o
®é i c¸c ®o¹n th¼ng. V¹ch ®Çu tiªn
v¹ch 0. §é i v¹ch 0 ®Õn ch 1
1cm. §é i v¹ch 1 ®Õn v¹ch 2
1cm...
! GT thíc a em
- Nãi x¨ngtimet viÕt t cm
- ViÕt lªn b¶ng: cm
- Gäi HS ®äc
- Chó ý:Thêng ®»ng trícv¹ch
0 t ®o¹n th¼ng nhá. vËy c¸c
em chó ý kh«ng nhÇm lÉn gi÷a v¹ch
0 víi ®Çu cña ®o¹n th¼ng
- ®o¹n th¼ng
- HD hS ®o ®é dµi theo 3 bíc:
+ §Æt v¹ch 0 cña thíc trïng víi ®Çu
cña ®o¹n th¼ng, mÐp thíc trïng víi
®o¹n th¼ng.
+§äc sè ®o cña ch thíc trïng víi
®Çu kia cña ®o¹n th¼ng, ®äc kÌm theo
®¬n ®o “cm”.
+ ViÕt ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng.
! SGK
! §äc y/c bµi to¸n
! ViÕt b¶ng
-NX
- 2HS
- BC cả lớp, 1
HS BL.
-Nghe,nh¾cl¹i
- QS
- 3 HS
- Nghe
- 2 HS
- QS
- QS, nghe
- Mở SGK
- 3 HS
- líp

Giáo án lớp 1 môn Toán giảm tải (10 tuần)

Giáo án lớp 1 môn Toán giảm tải học kì 2 năm 2019 - 2020 là bộ giáo án lớp 1 giảm tải cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, lên kế hoạch giảng dạy một cách chính xác sau kì nghỉ dài do dịch COVID 19.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 1 giảm tải:

Giảm tải chương trình học lớp 1 chi tiết đầy đủ các môn

Tài liệu ôn tập ở nhà lớp 1

Trên đây là bộ Giáo án lớp 1 môn Toán giảm tải học kì 2 năm 2019 - 2020 đã được soạn chi tiết, được VnDoc.com sưu tầm lại để gửi đến các thầy cô giáo. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Ngoài Giáo án lớp 1 môn Toán giảm tải học kì 2 năm 2019 - 2020 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 2.106
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Toán 1 Xem thêm