Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 2

Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 2 bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản và Tiếng Việt 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 2

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 1: Đọc thuộc lòng các vần sau

  • ia, ua, ưa, oi, ai, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi
  • ay, ây, eo , ao, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu
  • on, an, ăn, ân, ôn, ơn, en, ên, in, un, iên, yên, uôn, ươn
  • ong, ông, ăng, âng, ung, ưng, eng, iêng, uông, ương, ang, anh, inh, ênh
  • om, am, ăm, âm, ôm, ơm, em, êm, im, um, iêm, yêm, uôm, ươm
  • ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it, iêt, uôt, ươt, oc, ac, ăc, âc, uc, ưc, uôc, ươc, iêc, ach, êch, ich
  • op, ap, ăp, âp, ôp, ơp, ep, êp

Bài 2: Chọn vần và thanh thích hợp điền vào chỗ chấm: uông, ương, iêc, au, ươi, im.

  • rau m . . . .; l . . . . liềm
  • n . . . . rẫy; buồng c . . . .
  • công v . . . . ;xâu k . . . .

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Bạn nhỏ đáng khen

Bạn Hà thật là đáng khen. Mẹ đi làm về, tay mang tay xách. Hà bèn chạy ra đỡ ngay cho mẹ. Hà còn đưa khăn để mẹ lau mồ hôi cho đỡ mệt.

1, Đoạn văn trên có bao nhiêu câu?

Đoạn văn trên có...... câu

2, Những chữ cái nào được viết in hoa?

Những chữ cái được viết in hoa là: ....................................................

3, Bạn Hà đã làm gì cho mẹ?

Bạn Hà đã ..............................................................................................

...............................................................................................................

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a, Số 15 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 20 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 17 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 9 gồm …. chục và …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục và 2 đơn vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp các số đã cho

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số cần tìm là: …...

Vì : ………………………….

..........................................................................

Trước nguy cơ lây nhiễm cao của dịch bệnh, các em học sinh được nghỉ học tại nhà. VnDoc.com đã tổng hợp lại cho các em một số bài tập để các em làm trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus Covid-19 gây ra. Mời các em cùng luyện tập:

Phiếu bài tập lớp 1 khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Ngoài Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
33 19.030
Sắp xếp theo

Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm