Kế hoạch giảng dạy Tin học 8 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch giảng dạy lớp 8 môn Tin học

Kế hoạch giảng dạy Tin học 8 năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Kế hoạch giảng dạy cả năm dựa vào kế hoạch này các thầy cô giáo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

I. Điều chỉnh nội dung dạy học (Rà soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các chủ đề tương ứng trong chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiệ nhành để tinh giản những nội dung dạy học vượt quá yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; bổ sung, cập nhật những thông tin mới thay cho những thông tin đã cũ, lạc hậu)

STT

Mục

Tinh giản

Bổ sung, cập nhật

Ghi chú

Nội dung

Lý do

Nội dung

Lý do

1

Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out

Bỏ

SKG thay đổi

Không dạy

2

Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times

Bỏ

SGK thay đổi

Bài 10: Làm quen với giải phẩu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

SGK thay đổi

Thay

3

Tiết 15. Bài tập

Tăng 1 tiết -2 (cũ 1 tiết)

Phù hợp với chương trình

4

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Tăng 1 tiết (Cũ 2 tiết)

Nội dung bài dài cần 3 tiết thực hiện

5

Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for … do

Tăng 1 tiết (Cũ 3 tiết)

Nội dung bài dài cần 4 tiết thực hiện

6

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

Bỏ

SGK thay đổi

Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra

SGK thay đổi

Thay

7

Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp while….do

Tăng 1 tiết (Cũ 3 tiết)

Nội dung bài dài cần 4 tiết thực hiện

8

Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka

Bỏ

SGK thay đổi

Bài 12. Vẽ hình không gian với Geogebra

SGK thay đổi

Thay

9

Bài thực hành 7. Xử lý dãy số trong chương trình

Tăng 1 tiết (Cũ 3 tiết)

Nội dung bài dài cần 4 tiết thực hiện

II. Thiết kế bài học theo chủ đề (Dựa trên các chủ đề trong chương trình môn học, tích hợp các bài học có liên quan sau khi tinh giản để thiết kế bài học theo chủ đề với các hoạt động học cơ bản: mở đầu (xác định vấn đề), hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng).

STT

Mục

Tích hợp, sắp xếp lại theo bài học

Ghi chú

Nội dung

Lý do

1

2

3

III. Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học (theo từng khối lớp, được trình bày thành bảng các bài học đã được xây dựng sau khi tinh giản nội dung và sắp xếp theo thời gian thực hiện. Mỗi bài học nêu rõ tên bài và mạch nội dung kiến thức; yêu cầu cần đạt (theo chương trình môn học); thời lượng dạy học; hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng nội dung).

STT

Tên bài học

Mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng

Hình thức tổ chức dạy học

Ghi chú

1

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

- Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh;

- Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp một cách tự động;

- Biết rằng viết chương trình là viết các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể;

- Biết ngôn ngữ được dùng để viết chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình;

- Biết vai trò của chương trình dịch.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

2

Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

- Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bảng chữ cái và các quy tắc để viết chương trình, câu lệnh;

- Biết ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khoá dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định;

- Biết tên trong ngôn ngữ lập trình là do người lập trình đặt ra, tên phải tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập trình. Tên không được trùng với các từ khoá;

- Biết cấu trúc chương trình bao gồm phần khai báo và phần thân.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

3

Bài thực hành 1. Làm quen với Free Pascal

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

- Thực hiện được thao tác khởi động/thoát khỏi FP, làm quen với màn hình soạn thảo FP;

- Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản;

- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả;

- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình.

2

Dạy PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

4

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu.

Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

- Biết khái niệm kiểu dữ liệu;

- Biết một số phép toán cơ bản với dữ liệu số;

- Biết khái niệm điều khiển tương tác giữa người với máy tính.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

5

Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán

. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

- Chuyển được biểu thức toán học sang biểu diễn trong Pascal;

- Biết được kiểu dữ liệu khác nhau thì được xử lí khác nhau;

- Hiểu phép toán div, mod;

- Hiểu thêm về các lệnh in dữ liệu ra màn hình và tạm ngừng chương trình.

2

Dạy PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

6

Bài 4. Sử dụng biến và hằng trong chương trình

Chương trình Pascal đơn giản

- Biết khái niệm biến, hằng;

- Hiểu cách khai báo, sử dụng biến, hằng;

- Biết vai trò của biến trong lập trình;

- Hiểu lệnh gán.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

7

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

Chương trình Pascal đơn giản

- Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến;

- Kết hợp được giữa lệnh write, writelnvới read, readln để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím;

- Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực;

- Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến;

- Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng;

- Hiểu và thực hiện được việc tráo đổi giá trị của hai biến.

2

Dạy PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

8

Bài tập

Chương trình Pascal đơn giản

Vận dụng lý thuyết hoàn thành một số bài tập cụ thể

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

9

Kiểm tra 1 tiết

Vận dụng kiến thức đã được học để làm bài kiểm tra lý thuyết

1

Tổ chức trên lớp hoặc PHBM tùy điều kiện CSVC nhà trường

10

Bài 10. Làm quen với giải phẩu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

Khai thác phần mềm học tập

- HS hiểu mục đích và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự mở các bài học chức năng và luyện tập liên quan đến giải phẫu cơ thể người của phần mềm;

- Thông qua phần mềm, HS biết và có thể tra cứu hình ảnh, thông tin và nhiều kiến thức khác hỗ trợ cho việc học môn Sinh học 8.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

11

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Chương trình Pascal đơn giản

- Biết khái niệm bài toán, thuật toán;

- Biết các bước giải bài toán trên máy tính;

- Xác định được Input, Output của một bài toán đơn giản;

- Biết chương trình là thể hiện của thuật toán trên một ngôn ngữ cụ thể;

- Biết mô tả thuật toán bằng phương pháp liệt kê các bước;

- Hiểu thuật toán tính tổng của N số tự nhiên đầu tiên, tìm số lớn nhất của một dãy số.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

12

Bài tập

Chương trình Pascal đơn giản

Vận dụng kiến thức đã học giải quyết một số bài toán cụ thể

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

13

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Tổ chức rẽ nhánh

- Biết sự cần thiết của cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình;

- Biết cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao tác phụ thuộc vào điều kiện;

- Biết cấu trúc rẽ nhánh có hai dạng: Dạng thiếu và dạng đủ;

- Biết mọi ngôn ngữ lập trình đều có câu lệnh để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh;

- Hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ trong Pascal;

- Bước đầu viết được câu lệnh điều kiện trong Pascal.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

14

Bài thực hành 4. Sử dụng câu lệnh điều kiện

Tổ chức rẽ nhánh

- Viết được câu lệnh điều kiện if...then trong chương trình;

- Rèn luyện kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

2

Dạy PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

15

Kiểm tra thực hành 1 tiết

Kiểm tra đánh giá

Vận dụng kiến thức đã được học để làm bài kiểm tra thực hành trên máy.

1

Tổ chức trên PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân hoặc nhóm

16

Ôn tập

Hệ thống lại kiến thức

Hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học thuộc học kì 1, chuẩn bị cho kiểm tra học kì.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

17

Kiểm tra học kỳ 1.

Hệ thống lại kiến thức

Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài kiểm tra học kì 2

1

Kiểm tra lý thuyết hoặc thực hành tùy điều kiện CSVC nhà trường

18

Bài 7. Câu lệnh lặp

Tổ chức lặp

- Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình;

- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần;

- Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước for...do trong Pascal;

- Viết đúng được lệnh for...do trong một số tình huống đơn giản;

- Biết lệnh ghép trong Pascal.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

19

Bài tập

Tổ chức lặp

- Biết vận dụng cấu trúc lặp làm được một số bài toán cụ thể SGK…

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

20

Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for … do

Tổ chức lặp

- Viết được chương trình có sử dụng lệnh lặp for...do;

- Sử dụng được câu lệnh ghép;

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng lệnh lặp for...do.

3

Dạy PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

21

Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra

Khai thác phần mềm học tập

- HS biết cách sử dụng phần mềm để thực hiện được các tính toán trên đa thức, phân thức đại số, giải phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn số;

- HS biết cách sử dụng phần mềm để vẽ các hình phẳng chương trình môn Toán lớp 8;

- HS có ý thức trong việc ứng dụng phần mềm trong việc học tập của mình.

4

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

22

Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

Tổ chức lặp

- Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập trình;

- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc đến khi một điều kiện nào đó được thoả mãn;

- Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while...do trong Pascal.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

23

Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp while….do

Tổ chức lặp

- Hiểu câu lệnh lặp while...do trong chương trình;

- Biết lựa chọn câu lệnh lặp while...do hoặc for...do phù hợp với tình huống cụ thể;

- Rèn luyện kĩ năng về khai báo, sử dụng biến;

- Rèn luyện khả năng đọc chương trình;

- Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển.

3

Dạy PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

24

Bài tập

Tổ chức lặp

Vận dụng kiến thức, kỹ năng ở các bài đã học giải quyết một số bài toán cụ thể

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

25

Kiểm tra 1 tiết

Kiểm tra đánh giá

Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài kiểm tra lý thuyết

1

Tổ chức trên lớp hoặc PHBM tùy điều kiện CSVC nhà trường

26

Bài 9. Làm việc với dãy số

Kiểu mảng

- Biết được khái niệm mảng một chiều;

- Biết cách khai báo mảng, nhập, in, truy cập các phần tử của mảng;

- Hiểu thuật toán tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất của một dãy số.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

27

Bài tập

Kiểu mảng

Vận dụng kiến thức về biến mảng làm được một số bài toán đơn giản

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

28

Bài thực hành 7. Xử lý dãy số trong chương trình

Kiểu mảng

- Thực hành khai báo và sử dụng các biến mảng;

- Ôn luyện cách sử dụng các câu lệnh if...then, for...do;

- Củng cố kĩ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình;

- Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.

3

Dạy PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

29

Bài 12. Vẽ hình không gian với Geogebra

Khai thác phần mềm học tập

- HS bước đầu thực hiện được vẽ các hình không gian đơn giản như hình chóp, hình lăng trụ và hình hộp trong không gian 3D với GeoGebra.

- Thông qua phần mềm, HS hiểu được cách thể hiện các đối tượng cơ sở trong không gian 3D như điểm, đường thẳng.

4

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

30

Kiểm tra thực hành 1 tiết

Kiểm tra đánh giá

Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài kiểm tra thực hành

1

Thực hiện trên PHBM theo cá nhân, nhóm.

31

Ôn tập

Hệ thống lại kiến thức

Hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học thuộc học kì 2, chuẩn bị cho kiểm tra học kì.

2

Dạy học trên lớp hoặc PHBM với hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

32

Kiểm tra học kỳ 2

Kiểm tra đánh giá

Vận dụng, kiến thức đã học hoàn thiện một số bài toán cụ thể

1

Kiểm tra lý thuyết hoặc thực hành tùy điều kiện CSVC nhà trường

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Kế hoạch giảng dạy Tin học 8 năm học 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo

.........................................

Ngoài Phân phối chương trình Tin học 8 năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Lịch sử 8, Giải Vở BT Lịch Sử 8, Giải tập bản đồ Lịch sử 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 1.663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học 8 Xem thêm