Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Hải Dương năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra Tin học lớp 8 kì 1

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Hải Dương năm học 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, hỗ trợ quá trình củng cố kiến thức đã học cũng như giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi học kì 1 nhằm đạt thành tích cao.

TRƯỜNG THCS HẢI DƯƠNG

Họ và tên:.........................................

Lớp 8…

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Tin học 8 – Đề số 1

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án em cho là đúng nhất:

Câu 1: Tính giá trị cuối cùng của c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b;

A. c= 13 B. c=3 C. c= 8 D. c= 5

Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x : = real B. z : = 3 C. y = a +b D. I = 4

Câu 3: Kết quả của phép toán 68 div 5 mod 4 + 1 là bao nhiêu?

A. 2 B. 7 C. 5 D. 3

Câu 4: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị có thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:

A. Biến B. ô C. Tên D. Từ khoá

Câu 5: Từ nào dưới đây không phải là “từ khóa” của chương trình Pascal?

A. Computer B. Program C. Begin D. Uses

Câu 6: Trong Pascal, từ khóa nào dùng để khai báo biến?

A. Var B. Uses C. Const D. Begin

Câu 7: Thiết bị nào dưới đây được dùng để ra lệnh cho máy tính?

A. Máy in B. Màn hình C. Loa D. Bàn phím

Câu 8: Sau câu lệnh x := 15 mod 2. Giá trị của biến x là:

A. 7.5 B. 7 C. 6 D. 1

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1 (2đ). Cho chương trình viết trong Pascal (Bên trái), em hãy phân biệt Từ khóa, tên, hằng, biến trong chương trình trên và đánh dấu X vào bảng phía bên phải?

Program Hinh_Tron;

Var bk, cv, dt: real;

Const Pi = 3.14;

Begin

Writeln (‘Cho biet ban kinh: ’);

Readln (bk);

chu_vi:= 2*Pi*bk;

dien_tich:=Pi*bk*bk;

Writeln (‘C = ’, cv, ‘S = ’, dt);

readln;

End.

Hằng

Biến

Từ khoá

Tên

a. Program

b. Pi

c. Hinh_Tron

d. Const

e. cv

f. dt

g. writeln

h. End

Câu 2 (2đ). Mô tả thuật toán theo yêu cầu (xác định Input, Output và liệt kê ra từng bước thực hiện)? Nhập vào 2 cạnh của hình chữ nhật sau đó tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật trên?

Câu 3 (2đ). Dựa vào thuật toán em vừa mô tả ở câu 2 viết thành một chương trình bằng ngôn ngữ Pascal.

Đáp án đề kiểm tra kì 1 Tin học 8

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm). (Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

A

A

A

A

D

D

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm – Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Hằng

Biến

Từ khoá

Tên

a. Program

X

b. Pi

X

c. Hinh_Tron

X

d. Const

X

e. Chu_vi

X

f. Dien_tich

X

g. Writeln

X

h. End

X

Câu 2 + 3:

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 2

INPUT: a<=10000; b<=10000

OUTPUT: - Tổng a+b

- Đưa ra số lớn hơn

- Hoán đổi giá trị

Đưa ra đúng các bước

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Câu 3

- Viết được phần khai báo

- Viết được phần nhập chương trình

- Viết được thuật toán

- Viết được câu lệnh in lên màn hình

0,5

0,25

1

0,25

Ngoài ra bạn còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh,... được thể hiện thông qua dạng trắc nghiệm online để đạt thành tích tốt chương trình lớp 8.

Đánh giá bài viết
38 19.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm