Lịch sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 16 tổng hợp lý thuyết cơ bản trong bài 16 Sử 8, được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được những nội dung chính trong Sách giáo khoa Lịch sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941). Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp các em học tốt hơn, đạt kết quả cao trong quá trình học tập.

A. Giải bài tập Lịch sử 8 bài 16

B. Lý thuyết Lịch sử 8 bài 16

1. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế 1921-1925

a. Hoàn cảnh

 • Năm 1921 nước Nga Xô viết xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn:
  • Kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
  • Năm 1920 sản lượng nông nghiệp chỉ còn ½ so với trước chiến tranh.
  • Công nghiệp còn 1/7.
  • Nạn đói, bọn phản CM bạo loạn.
 • Nên Đảng Bôn sê Vích thực hiện chính sách kinh tế mới 3-1921.

b. Nội dung chính sách kinh tế mới 3-1921

 • Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực bằng thu thuế lương thực.
 • Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, tư nhân mở xí nghiệp nhỏ.
 • Khuyến khích nước ngoài đầu tư ở Nga.

c. Tác dụng

 • Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác phục hồi và phát triển.
 • Đời sống nhân dân cải thiện.
 • Năm 1925 sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đạt mức gần bằng trước chiến tranh.
 • 12- 1922 Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết – Liên Xô được thành lập.

2. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925-1941

 • Liên Xô vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu: nông nghiệp chiếm 2/3 tổng sản phẩm quốc dân …
 • Vì vậy Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp.
 • Thực hiện các kế hoạch 5 năm: lần thứ I (1928-1932); lần thứ II (1933-1937) (1961-1965: Việt Nam thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất)
 • Những thành tựu của Liên Xô trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội:
 • Kinh tế:
  • Đến 1936 sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu và hạng nhì thế giới sau Mỹ.
  • Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn.
 • Văn hóa giáo dục:
  • Thanh toán nạn mù chữ.
  • Phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người.
  • Phổ cập giáo dục trung học cơ sở thành phố.
 • Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa - nghệ thuật đạt thành tựu rực rỡ.
 • Về xã hội: giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, còn 2 giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa.
 • Kế hoạch 5 năm lần thứ III: từ 1937 đến 6-1941 thì ngừng lại để chống phát xít Đức xâm lược.

C. Trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 16

Câu 1: Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào?

A. Hòa bình.

B. Chiến tranh.

C. Kinh tế bị tàn phá.

D. Khủng hoảng chính trị.

Chọn đáp án: A. Hòa bình.

Giải thích: Sau chiến thắng ngoại xâm và nội phản trong nước, năm 1921 nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa binh xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Câu 2: Chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu?

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.

C. Thương nghiệp.

D. Công nghiệp và thương nghiệp.

Chọn đáp án: B. Nông nghiệp.

Giải thích: Chính sách kinh tế mới với nội dung chủ yếu là bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực. Bên cạnh đó, nông nghiệp là ngành bị khủng hoảng nặng nề nhất ở nước Nga. Chính vì thế, chính sách kinh tế mới bắt đầu từ nông nghiệp.

Câu 3: Điều khoản nào trong chính sách kinh tế mới nhằm phục hồi và phát triển thương nghiệp?

A. Tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.

B. Nông dân được sử dụng lương thực thừa

C. Chế độ thu thuế lương thực.

D. Tự do buôn bán.

Chọn đáp án:

Giải thích: Trang 83, mục I

Câu 4: Để xây dựng chủ nghĩa xã hội nhân dân Liên Xô phải ưu tiên thực hiện nhiệm vụ gì?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

C. Tập thể hóa nông nghiệp.

D. Quốc phòng.

Chọn đáp án: D. Quốc phòng.

Giải thích: Trang 84, mục II

Câu 5: Liên Xô hoàn thành thanh toán nạn mù chữ khi nào?

A. 1941

B. 1937

C. Sau kế hoạch 5 năm lần 1

D. Sau kế hoạch 5 năm lần 2.

Chọn đáp án: D. Sau kế hoạch 5 năm lần 2.

Giải thích: Năm 1937, Liên Xô đã thành công trong việc xóa nạn mù chữ

Câu 6: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần 1 ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì?

A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp.

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

D. Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Chọn đáp án: B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

Giải thích: Trang 85, mục II

Câu 7: Thành tựu lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1925 – 1941 là gì?

A. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được hoàn thành

B. Tập thể hóa nông nghiệp được thực hiện thành công.

C. Trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

D. Trong 20 năm đã có 60 triệu đồng bào thoát nạn mù chữ.

Chọn đáp án: C. Trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Giải thích: Đến năm 1936, sản lượng công nghiệp Liên Xô đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới.

Câu 8: Mục tiêu khi thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là gì?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo máy.

C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

D. Làm cơ sở để cải tạo nền công nghiệp.

Chọn đáp án: C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

Giải thích: Trang 84, mục II

Câu 9: Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước vào năm 1941?

A. Vì chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.

B. Vì Liên Xô tham gia chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.

D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước.

Chọn đáp án: D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước.

Giải thích: Năm 1941, Đức bất ngờ tấn công Liên Xô, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Mục tiêu quan trọng nhất được đặt lên hàng đầu là tiến hành bảo vệ tổ quốc và chiến tranh với Đức

Câu 10: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ( 1925 – 1941) là gì?

A. Khôi phục và phát triển kinh tế.

B. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

C. Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu.

D. Phát triển văn hóa giáo dục.

Chọn đáp án: B. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Giải thích: Trang 84, mục I

Câu 11: Liên Xô đề ra và thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

A. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn

B. Nước Nga Xô viết đã hoàn thành cải cách ruộng đất

C. Nước Nga bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế

D. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì ổn định về kinh tế, chính trị

Chọn đáp án: A

Câu 12: Ai là người đề xướng Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?

A. Lê-nin

B. Xta-lin

C. Khơ-rút-sốp

D. Brê-giơ-nhép

Chọn đáp án: A

Câu 13: Cuối tháng 12-1922, ở nước Nga Xô Viết diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Liên bang cộng hòa Xô viết được thành lập

B. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai

C. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập

D. Đại hội lần thứ hai các Xô viết toàn liên bang

Chọn đáp án: C

Câu 14: Công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô từ năm 1925 được thực hiện theo đường lối nào?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

B. Công nghiệp hóa hiện đại hóa

C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ

D. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp

Chọn đáp án: A

Câu 15: Đâu là thành tựu tiêu biểu về văn hóa - giáo dục của Liên Xô trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)?

A. Xóa nạn mù chữ nhưng chưa xây dựng được hệ thống giáo dục thống nhất

B. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phố

C. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học ở cả nông thôn và thành phố

D. Xóa nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước tới bậc trung học cơ sở

Chọn đáp án: B

Câu 16: Xã hội Liên Xô kể từ khi tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tồn tại những lực lượng nào?

A. Địa chủ phong kiến, nông dân

B. Tư sản, trí thức

C. Công nhân, nông dân, trí thức xã hội chủ nghĩa.

D. Đại địa chủ, nông dân, nô lệ

Chọn đáp án: C

Câu 17: Ý nào sau đây không phải là nội dung của Chính sách kinh tế mới?

A. Thay thế nội dung trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực

B. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng

C. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp

D. Cho phép mở lại các chợ, tự do trao đổi buôn bán

Chọn đáp án: C

Câu 18: Chính sách kinh tế mới không mang lại ý nghĩa nào đối với Liên Xô và các nước trên thế giới?

A. Cải thiện đời sống nhân dân Liên Xô

B. Cổ vũ các nước XHCN tại thời điểm đó nhanh chóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội

C. Đưa Liên Xô thoát khỏi tình trạng khủng hoảng

D. Là bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới

Chọn đáp án: B

Câu 19: Tại sao để xây dựng Chủ nghĩa xã hội Liên Xô phải thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa?

A. Liên Xô là một nước lạc hậu, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhiệm vụ của thời kì mới

B. Do tư nhân nắm toàn quyền kinh tế trong thị trường

C. Do nhận viện trợ của nước ngoài để cải tạo đất nước, khôi phục kinh tế

D. Do không có sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích mà dựa vào các nguồn lợi từ ngoài và tiến hành tự do các cải cách kinh tế

Chọn đáp án: A

Câu 20: Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) là

A. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới

B. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa

C. Đưa Liên Xô trở thành một nước công nghiệp hóa

D. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước tư bản phát triển

Chọn đáp án: B

...............................

Với nội dung bài Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) hy vọng các bạn học sinh sẽ nắm vững kiến thức về chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế năm 1921 - 1925, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô... Để xem thêm lý thuyết những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Lý thuyết Lịch sử 8 trên VnDoc nhé.

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 16:Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) đã được VnDoc.com giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 8, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 8 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Đánh giá bài viết
2 14.497
Sắp xếp theo

  Lý thuyết Lịch sử 8

  Xem thêm