Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 18 có đáp án

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing? gồm có nhiều câu hỏi tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại nhà trường, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm các kiến thức đã học hiệu quả.

Mời các em học sinh tham khảo thêm:

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

Trắc nghiệm đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

 • Điền từ vào chỗ trống:

  drawing        sitting           doing              reading             playing           writing               cooking              cleaning

 • 1. He is ………………..books in his bedroom.
  reading
 • 2. She is …………………… a picture in the garden.
  drawing
 • 3. Hoa and Ann are …………….. in the kitchen.
  cooking
 • 4. The cat is …………………with the ball on the chair.
  playing
 • 5. The pupils are ……………… in the classroom.
  sitting
 • 6. Lan is ……………… exercise in the gym.
  doing
 • 7. My father is ……………… the letter to my sister in the living room.
  writing
 • 8. My brother is ……………….. his bedroom
  cleaning
 • Điền các từ do, does, am, is, are vào chỗ trống:
 • 1. I ………….. listening to music.
 • 2. ………… Lan cooking in the kitchen? – Yes, she ………
 • 3. …………. Quang and Hoa skating in the park? Yes, they …………….
 • 4. Mr. Third and Mrs. Third ……….. watching TV in the living room.
 • 5. Where ………your dogs? ……….. they in your bedroom?
 • 6. What pets ……… you like? I like dog. My dog ……… playing the garden with its ball.
 • 7. How many pupils …… there in your classroom? There …….. fifty pupils.
 • 8. ……… this your dog? Yes, it ………
 • 9. What ……. Lan doing? She and her mother ………cooking in the kitchen.
 • 10. What ………..Quynh do at break time?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 364
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm