Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 9 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết đã học nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn bám sát nội dung chương 1 - Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 thuộc phần 2 chương trình SGK môn Lịch sử lớp 9.

 • 1
  Trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người nông dân, đó là giai cấp nào?
 • 2
  Sự phát triển của phong trào công nhân ở Việt Nam những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất chịu ảnh hưởng của phong trào công nhân ở các nước nào?
 • 3
  Những người sáng lập ra Tân Việt Cách mạng đảng là
 • 4
  Diện tích trồng cao su của Pháp ở Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1930 tăng lên bao nhiêu?
 • 5
  An Nam Cộng sản đảng được ra đời từ tổ chức nào?
 • 6
  Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản vào năm 1925:
 • 7
  Những sự kiện nào trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?
 • 8
  Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt là đại diện của giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • 9
  Những lực lượng nào tham gia phong trào dân tộc dân chủ công khai ở Việt Nam trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • 10
  Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đặt ra yêu cầu gì?
 • 11
  Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu là những đại diện tiêu biểu của tầng lớp/giai cấp nào trong xã hội Việt Nam những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • 12
  Hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với Nguyễn Ái Quốc?
 • 13
  Tân Việt cách mạng đảng thành lập vào thời gian nào?
 • 14
  Giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam bị phân hóa như thế nào dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?
 • 15
  Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp đó là đặc điểm của giai cấp nào ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX?
 • 16
  Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng và khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì?
 • 17
  Phong trào công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1929 trong quá trình phát triển chia làm hai giai đoạn, đó là:
 • 18
  Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam?
 • 19
  Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có chủ trương:
 • 20
  Mục đích cuộc đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì vào năm 1922 là gì?
 • 21
  Nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) cuối cùng thất bại, đó là:
 • 22
  Tác phẩm "Đường kách mệnh" của Nguyễn Ái Quốc được in thành sách vào năm nào?
 • 23
  Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa tại:
 • 24
  Từ năm 1920 đến đầu 1923, Nguyễn Ái Quốc đã sống và hoạt động tại đâu?
 • 25
  Đâu là mốc thời gian ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?
 • 26
  Đồn điền cao su Phú Riềng thuộc địa bàn tỉnh nào ngày nay?
 • 27
  Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?
 • 28
  Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển nhiều cơ sở trong nước vào thời gian nào?
 • 29
  Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên diễn ra tại đâu?
 • 30
  Tầng lớp, giai cấp nào chiếm số lượng đông đảo nhất trong cơ cấu xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 60
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm