Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 9, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết đã học nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn bám sát nội dung chương 2 - Việt Nam trong những năm 1930 - 1939 thuộc phần 2 chương trình SGK môn Lịch sử lớp 9.

 • 1
  Ai là phái viên của chính phủ Pháp được cử sang điều tra tình hình Đông Dương vào năm 1937?
 • 2
  Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?
 • 3
  Nội dung chủ yếu của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?
 • 4
  Ý nghĩa quan trọng nhất của việc thành lập Đảng ở Việt Nam là gì?
 • 5
  Tổ chức nào không tham gia Hội nghị thành lập Đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930?
 • 6
  Đông Dương cộng sản liên đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?
 • 7
  Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã có chủ trương gì?
 • 8
  Cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người diễn ra tại Khu Đấu Xảo (Hà Nội) vào ngày nào?
 • 9
  Năm 1936, Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì?
 • 10
  Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào?
 • 11
  Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì?
 • 12
  Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1930-1931 ở Nghệ Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở đâu?
 • 13
  Ý nghĩa quan trọng nhất của Đại hội lần thứ nhất của Đảng là gì?
 • 14
  Trong thời kỳ 1936-1939 Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương là:
 • 15
  Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?
 • 16
  Cao trào cách mạng 1936 - 1939 chấm dứt vào thời gian nào?
 • 17
  Vào khoảng thời gian nào, hệ thống tổ chức Đảng trong nước đã được khôi phục sau chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp?
 • 18
  Sự kiện nào sau đây là sự kiện cơ bản dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 - 1931?
 • 19
  Đại hội lần thứ nhất của Đảng được họp ở đâu?
 • 20
  Lực lượng cách mạng quan trọng nhất được Cương lĩnh và luận cương khẳng định là
 • 21
  Vào thời gian nào, lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam?
 • 22
  Kết quả lớn nhất của cao trào dân tộc dân chủ 1936 - 1939 là gì?
 • 23
  Điều nào sau đây chứng tỏ tháng 9 năm 1930 phong trào công nông đã phát triển tới đỉnh cao?
 • 24
  Hình thức đấu tranh của phong trào Đông Dương đại hội là
 • 25
  Đâu là nhận định đúng và đầy đủ nhất khi đánh giá về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
 • 26
  Nguyễn Ái Quốc từ đâu về Hương Cảng, Trung Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930)?
 • 27
  Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, phong trào cách mạng đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở đâu?
 • 28
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
 • 29
  Năm 1933, chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nước nào?
 • 30
  Tháng 8 năm 1936 Đảng chủ trương phát động phong trào gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 77
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm