Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 4

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 9, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết đã học nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 với nội dung bám sát chương 4 - Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến, giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức trong bài, đồng thời học tốt môn Sử lớp 9.

 • 1
  Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?
 • 2
  Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nước ta ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công là gì?
 • 3
  Đâu là tên đầy đủ của Việt Cách - tay sai của quân Tưởng tại Việt Nam trong những năm 1945 - 1946?
 • 4
  Kẻ thù nào dọn đường và tiếp tay cho hành động quay trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp?
 • 5
  Tình hình văn hóa, xã hội ở Việt Nam những năm đầu sau cách mạng tháng Tám diễn biến như thế nào?
 • 6
  Mục đích của ta khi tiếp tục đàm phán với Pháp ở Phông-ten-nơ-blo và Tạm ước 14 - 9 sau khi kí Hiệp định Sơ bộ là gì?
 • 7
  Câu nói nào phản ánh đúng nhất tình thế nước ta những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám?
 • 8
  Nền ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám ở trong tình trạng như thế nào?
 • 9
  Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hòa với Pháp để đuổi Tưởng?
 • 10
  Sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước ta có được những thuận lợi cơ bản nào?
 • 11
  Những hành động nhượng bộ của chính phủ ta với quân Tưởng ngay khi chúng tiến vào nước ta sau Cách mạng tháng Tám là
 • 12
  Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính những năm sau Cách mạng tháng Tám là gì?
 • 13
  Biện pháp nào là quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau cách mạng tháng Tám?
 • 14
  Đảng ta xác định kẻ thù số 1 của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1945 - 1946 là
 • 15
  Để đẩy lùi nạn đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân
 • 16
  Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào thời gian nào?
 • 17
  Thái độ của quân Pháp sau khi Hiệp định Sơ bộ được kí kết là gì?
 • 18
  Vấn đề nào sau đây được thông qua trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?
 • 19
  Trước ngày 6/3/1946, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược ngoại giao nào sau đây?
 • 20
  Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang hòa hoãn và nhân nhượng Pháp?
 • 21
  Vào thời gian nào, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam được thành lập?
 • 22
  Theo nội dung của Hiệp định sơ bộ, Pháp được quyền mang bao nhiêu quân ra Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật?
 • 23
  Nguyên nhân trực tiếp, căn bản nhất khiến Tưởng nhanh chóng kí với Pháp hiệp ước Hoa - Pháp (2 - 1946) là gì?
 • 24
  Ai là đại diện của Pháp đã kí với chủ tịch Hồ Chí Minh bản Hiệp định Sơ bộ?
 • 25
  Ngày nào là ngày Nam Bộ kháng chiến?
 • 26
  Những lực lượng phản cách mạng trong nước lợi dụng thời cơ đồng minh vào giải giáp phát xít Nhật ở Việt Nam đã ngóc đầu dậy chống phá bao gồm
 • 27
  Tình hình tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám như thế nào?
 • 28
  Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hòa hoãn với Tưởng Giới Thạch để chống Pháp, khi thì hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?
 • 29
  Sau cách mạng tháng Tám, tỉ lệ dân số mù chữ ở Việt Nam chiếm khoảng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 41
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm