Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 3

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 phần 2 chương 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 9, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết đã học nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 với nội dung bám sát chương 3 - Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945, dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử lớp 9.

 • 1
  Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì diễn ra vào thời gian nào?
 • 2
  Năm 1940, ở Đông Dương thực dân Pháp đang đứng trước những nguy cơ nào?
 • 3
  Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì (15/4/1945) đã ban bố quyết định nào sau đây?
 • 4
  Để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa, Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh đã tổ chức diễn thuyết công khai ở ba rạp hát lớn trong Hà Nội vào thời gian nào?
 • 5
  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?
 • 6
  Trong tiến trình diễn biến của Chiến tranh thế giới thứ hai, tháng 6 năm 1940 đã diễn ra sự kiện gì dưới đây?
 • 7
  Thủ đoạn tàn ác nhất của Nhật đối với nhân dân ta là gì?
 • 8
  Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng nhận định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là
 • 9
  Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh?
 • 10
  Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (tháng 11 - 1940) đã có quyết định quan trọng nào sau đây?
 • 11
  Điểm chung của các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương là
 • 12
  Nghị quyết nào của Đảng đã quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh vào?
 • 13
  Cách mạng tháng Tám thành công trong một thời gian ngắn nhưng quá trình chuẩn bị cho nó kéo dài trong bao nhiêu năm?
 • 14
  Điểm giống nhau về ý nghĩa của 3 sự kiện: Khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương là gì?
 • 15
  Phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào thời gian nào?
 • 16
  Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập vào:
 • 17
  Tình hình chiến sự trên thế giới vào đầu năm 1945 có gì nổi bật?
 • 18
  Sau khi nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã làm gì?
 • 19
  Ai là tác giả của bài "Tiến quân ca"?
 • 20
  Khi Nhật kéo vào Lạng Sơn, thái độ của Pháp là
 • 21
  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII đã chủ trương thành lập Mặt trận gì?
 • 22
  Câu nói nào phản ánh đúng nhất tình cảnh nhân dân Đông Dương trong những năm 1940 - 1945?
 • 23
  Trong tiến trình của tổng khởi nghĩa tháng Tám, Hà Nội giành được chính quyền vào ngày nào?
 • 24
  Nguyễn Ái Quốc về nước vào thời gian nào?
 • 25
  Hãy chỉ ra những nội dung được thông qua trong Đại hội quốc dân Tân Trào.
 • 26
  Mặc dù bị Nhật ức hiếp, thực dân Pháp vẫn còn nhiều thủ đoạn gian xảo, để nắm quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta, trước hết chúng đã:
 • 27
  Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang nhanh trong cả nước, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác. Đó là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa nào trong cách mạng tháng Tám?
 • 28
  Đâu là khoảng thời gian diễn ra và thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
 • 29
  Hội nghị Trung ương VIII đã nêu lên khẩu hiệu nào sau đây?
 • 30
  Nguyên nhân chung nhất của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/194), Nam Kì (11/1940), binh biến Đô Lương (1/1941)?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 103
Sắp xếp theo

  Lịch sử 9

  Xem thêm