Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa để kiểm tra kiến thức môn Tiếng Anh lớp 1 và có kế hoạch ôn tập hiệu quả hơn. Chúc các em làm bài đạt kết quả cao!

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa.

 • I. Choose the answer. (Chọn câu trả lời đúng)
 • 1/ How are you?
 • 2/ What color is this?
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
 • 3/ What’s this?
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
 • 4/ Is this a book?
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
 • II. Look and choose the answer a or b (Xem tranh và chọn đáp án a hoặc b)
 • 1/
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
 • 2/
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
 • 3/
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
 • 4/
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
 • 5/
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
 • 6/
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
 • III) Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống).
  Color; is; blue; book; name; my
 • 1/ What is your ……………?
  name
 • 2/ ……………name is Andy.
  My
 • 3/ What ……………… this?
  is
 • 4/ It’s a ……………
  book
 • 5/ What …………… is this?
  color
 • 6/ It’s a …………… pencil.
  blue
 • IV) Match the question with the right answer. (Ghép câu hỏi vào câu trả lời đúng)
  1/ What’s your name?a. It’s a desk.
  2/ How are you?b. It’s blue.
  3/ What’s this?c. Yes, it is.
  4/ Is this a ruler?d. My name is Lan.
  5/ What color is this?e. I’m fine. Thank you.
 • 1.
  d
 • 2.
  e
 • 3.
  a
 • 4.
  c
 • 5.
  b
 • V) Điền A, B hoặc C vào chỗ trống.
 • .........AT
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
  C
 • .........AG
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
  B
 • ...........OOK
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
  B
 • ............PPLE
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
  A
 • ........HAIR
  Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa
  C
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 1.443
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 1 Xem thêm