Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Xin mời các em học sinh tiếp tục làm bài Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm để hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các em thành công!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thiệu các giới sinh vật

 • Câu 1:
  Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là
 • Câu 2:
  Môi trường sống của vi khuẩn là
 • Câu 3:
  Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng?
 • Câu 4:
  Đặc điểm nào sau đây không phải của tảo?
 • Câu 5:
  Điểm gióng nhau giữa nấm nhày với động vật nguyên sinh là
 • Câu 6:
  Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhày và động vật nguyên sinh?
 • Câu 7:
  Sinh vật có cơ thể tồn tại ở hai pha: pha đơn bào và pha hợp bào (hay cộng bào) là
 • Câu 8:
  Đặc điểm có ở giới nguyên sinh là
 • Câu 9:
  Nấm có lối sống nào sau đây?
 • Câu 10:
  Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây?
 • Câu 11:
  Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức nào dưới đây?
 • Câu 12:
  Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không được xếp cùng giới với các sinh vật còn lại?
 • Câu 13:
  Đặc điểm chung của sinh vật là
 • Câu 14:
  Sinh vật nào sau đây có lối sống ký sinh bắt buộc
 • Câu 15:
  Sinh vật nào sau đây có cầu tạo cơ thể đơn giản nhất là
 • Câu 16:
  Điểm giống nhau giữa virút với các vi sinh vật khác là
 • Câu 17:
  Đặc điểm có ở vi rút và không có ở các vi sinh vật khác là
 • Câu 18:
  Từ nào sau đây được xem là chính xác nhất để dùng cho virut
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 231
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

  Xem thêm