Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10 (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10 (Tiết 2) để củng cố lại kiến thức đã được học, làm quen với nhiều dạng bài trắc nghiệm Lý khác nhau, nâng cao kết quả học tập.

 • 1

  Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 𝛏và điện trở trong r. Công thức đúng là:

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 2

  Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động 𝛏và điện trở trong r. Công thức đúng là:

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 3

  Cho bộ nguồn gồm 7 pin mắc như hình 10.8, suất điện động và điện trở trong của các pin giống nhau và bằng 𝛏o, ro. Có thể thay bộ nguồn trên bằng một nguồn 𝛏b và điện trở trong rb có giá trị là

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 4

  Cho bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 2V và điện trở trong 0,5Ω mắc như hình 10.9. Có thể thay 12 pin bằng một nguồn có suất điện động 𝛏b và điện trở trong rb có giá trị là:

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 5

  Nếu bộ nguồn có các nguồn điện giống nhau được mắc n hàng (dãy), mỗi hàng có m nguồn mắc nối tiếp, thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn có giá trị là

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 6

  Cho mạch điện như hình 10.10, các pin giống nhau có cùng suất điện động 𝛏o và điện trở trong ro. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức:

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 7

  Một nguồn điện có suất điện động 𝛏, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r tạo thành một mạch điện kín, khi đó cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu ta thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là

 • 8

  Cho mạch điện như hình 10.11, bỏ qua điện trở của dây nối, biết 𝛏1 = 3V; R1 = 1Ω; 𝛏2 = 6V; R2=1Ω; cường độ dòng điện qua mỗi nguồn bằng 2A. Điện trở mạch ngoài có giá trị bằng

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 74
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm