Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10 có đáp án

Mã số: 06078. Đã có 108 bạn thử.

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Xin mời các em học sinh tham gia luyện tập Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Các cấp tổ chức của thế giới sống trên VnDoc để củng cố và ôn tập lại kiến thức đã được học. Chúc các em có khoảng thời gian ôn tập thật là bổ ích!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thiệu các giới sinh vật

Câu 1:
Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?
Câu 2:
Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là
Câu 3:
Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành
Câu 4:
Tổ chức sống nào sau đây là bào quan?
Câu 5:
Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên?
Câu 6:
Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống?
Câu 7:
Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào?
Câu 8:
Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là
Câu 9:
Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là
Câu 10:
Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là
Câu 11:
Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ..... và nhiều ....... tạo thành hệ ....... Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là
Câu 12:
Đặc điểm chung của trùng roi, a mip, vi khuẩn là
Câu 13:
Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là
Câu 14:
Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là
Câu 15:
Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao
Câu 16:
Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của
Câu 17:
Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là
Câu 18:
Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống
Bắt đầu ngay
2 108