Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 6 Folk Tales

Nối tiếp bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh Unit 6 lớp 8: Folk Tales, tài liệu bài tập ngữ pháp tiếng Anh (Grammar) Unit 6 có đáp án dưới đây nhắc lại những nội dung cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 8 theo từng chuyên đề hiệu quả. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và học sinh tham khảo, download tài liệu.

Tiếng Anh 8 Unit 6: Folk Tales

Bài tập Ngữ pháp (Grammar) Tiếng Anh 8 mới Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 mới theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 8 liên quan đến nhiều chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: My grandmother often told __________ to me when I was young.

A. fairy tales

B. court music

C. wolf pack

D. ogre man

Question 2: The fox in the fable “The fox and the grape” is very __________.

A. brave

B. generous

C. cunning

D. giant

Question 3: Have you ever seen a very huge person, or a __________?

A. tale

B. evil

C. giant

D. glitch

Question 4: In the story, the princess was walking in the campus of the cattle when an eagle __________.

A. appear

B. appeared

C. was appearing

D. appearing

Question 5: Unlike Cam, Tam was a __________ and generous girl.

A. hard-working

B. mean

C. wicked

D. cunning

Question 6: There is a __________ that this temple has an ogre.

A. evil

B. Buddha

C. emperor

D. legend

Question 7: At 7 p.m. yesterday, the lion __________ its meal in the zoo

A. is having

B. was having

C. had

D. has

Question 8: The fable is about a race __________ a tortoise and a hare.

A. between

B. behind

C. next

D. front

Question 9: The glitch was so __________ that the two kids felt afraid.

A. cruel

B. nice

C. kind

D. generous

Question 10: Cinderella lives unhappily because her step mother isn’t kind __________ her.

A. with

B. to

C. of

D. on

Question 11: I __________ of meeting a prince last night.

A. dreaming

B. dream

C. dreamt

D. to dream

Question 12:The princess __________ by a brave knight after five days.

A. was rescued

B. rescue

C. rescued

D. rescuing

Question 13:John fell of the ladder when he __________ the wall.

A. paints

B. paint

C. was painting

D. painted

Question 14:What was the end __________ the story?

A. on

B. of

C. to

D. at

Question 15: He tried __________ the dragon because it harmed the village.

A. beat

B. beating

C. to beat

D. beats

Đáp án

1. A 2. C 3. C 4. B 5. A
6. D 7. B 8. A 9. A 10. B
11. C 12. A 13. C 14. B 15. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 920
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm