Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 8 English Speaking Countries

Bài tập Unit 8 tiếng Anh lớp 8 phần Ngữ pháp có đáp án gồm nhiều 15 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh khác nhau với nội dung bám sát SGK tiếng Anh 8 mới Unit 8 giúp các em học sinh lớp 8 kiểm tra kiến thức trọng tâm hiệu quả, đồng thời nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Tiếng Anh Unit 8 lớp 8: English Speaking Countries

Nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 8 mới theo từng Unit, đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh Unit 8: English Speaking Countries có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 tổng hợp những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong Unit 8 lớp 8 giúp các em ôn tập hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: It can’t be denied that English has become an __________ language of the world.

A. national

B. international

C. cultural

D. multicultural

Question 2: The train __________ the railway station at 8:00 a.m. every morning.

A. leave

B. leaving

C. will leave

D. leaves

Question 3:Koalas are well-known as the symbol __________ Australia.

A. of

B. in

C. on

D. for

Question 4: What he has said about me is __________ wrong.

A. absolute

B. absolutely

C. official

D. officially

Question 5: What is _________ official language of your country?

A. a

B. an

C. the

D. x

Question 6: Canada is made up _________ 10 provinces and 6 territories

A. on

B. of

C. by

D. with

Question 7: Since 1965, the maple tree with red leaves _________ the most well-known Canadian symbol.

A. has become

B. become

C. became

D. becoming

Question 8:Mount Rushmore is located _________ the USA.

A. in

B. to

C. of

D. with

Question 9: Trung speaks English like a native __________ though he comes from

A. speak

B. speaking

C. speaker

D. spoke

Question 10: English is the __________ language of many countries, including Britain and Philippines

A. official

B. absolute

C. unique

D. puzzling

Question 11: Australia has a wide __________ of landscapes and animal species.

A. loch

B. state

C. kilt

D. range

Question 12:Mount Rushmore is a national __________ carved into a mountain in South Dakota, USA.

A. schedule

B. parade

C. monument

D. legend

Question 13: According to the schedule, the train __________ at 12 a.m.

A. arrived

B. arrive

C. arrives

D. arriving

Question 14: This house is said to be __________ by ghosts.

A. haunt

B. haunted

C. haunting

D. haunts

Question 15: He has been working in a cattle __________ for five years

A. accent

B. station

C. icon

D. state

Đáp án:

1 - B 2 - D 3 - A 4 - B 5 - C
6 - B 7 - A 8 - A 9 - C 10 - A
11 - D 12 - C 13 - C 14 - B 15 - B

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8 Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.379
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm