Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Bài tập Unit 1 tiếng Anh lớp 3: Hello

Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello (Xin chào) có đáp án nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh Unit 1 lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: *) Xem hướng dẫn học Unit 1 tiếng Anh lớp 3 trọn bộ tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello FULL

*) Nhắc lại lý thuyết tiếng Anh 3 Unit 1 tại:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Unit 1 Hello

I/ Choose the odd one out.

1. a. Maib. Ngac. Hi
2. a. Hib. Byec. Hello
3. a. I’mb. Ic. I am
4. a. Helolb. Helloc. Holle
5. a. Hello, I’m Maib. Hi, Maic. Hi, I’m Mai

II/ Read and match.

A

B

1) Hello

A. are you?

2) Hi,

B. thanks.

3) How

C. I’m Nam.

4) I’m fine,

D. to meet you.

5) Nice

E. Mai. I’m Quan

III/ Put the words in order. Then read aloud.

1) You/ meet/ nice/ to

...................................................................

2) Nam./ you?/ hi,/ are/ how

.............................................................

3) Thanks/ fine/ I’m

......................................................................

4) Nam/ bye

................................................................................…

IV/ Read and complete.

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?

Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss

Hien. Miss Hien: Goodbye, Quan

V/ Khoanh vào chữ cái thừa trong từ.

1. Heello

a. l

b. e

c. o

2. Hai

a. a

b. H

c. i

3. I’am

a. a

b. m

c. I

VI/ Hãy hoàn thành các từ sau.

1. DOGO GOMRINN ___________________________

2. YBEOGDO ___________________________

3. NTAHSK ___________________________

4. FOONANERT ___________________________

5. NEFI ___________________________

VII/ Nối cột A với cột B

1. How are you?a. Hi!
2. Hi! I’m Maib. Bye. See you later.
3. Goodbye!c. Hello!. I am Thuy.
4. Hello.d. Nice to meet you, too!
5. Nice to meet you!e. Fine, thanks.

VIII/ Choose the correct answer

1. Nice _________ meet you!

A. at

B. on

C. to

D. in

2. See you ________!

A. next

B. so

C. bye

D. later

3. It is _____________ to see you today.

A. hot

B. glad

C. nine

D. fine

4. A: I’m fine, _________ you. __________ you?

A. thanks/ Do

B. thanking/ Is

C. thank/ Are

D. thank/ And

5. __________ night, Mommy!

A. Fine

B. Good

C. Glad

D. sleep

6. How are __________ doing?

A. I

B. you

C. she

D. he

IX/ Read the text and choose the most suitable word to fill in each blank

Linda: Hello! I (1) ___________ Linda

Tony: Hi, Linda. I am Tony. (2) ___________ are you, Linda?

Linda: (3) ____________, thanks. And you?

Tony: I am fine, (4) __________ you. (5) _________ to meet you, Linda.

Linda: Me too.

1. A. is

B. are

C. ‘m not

D. am

2. A. Why

B. When

C. What

D. How

3. A. I fine

B. I is good

C. I’m fine

D. I’m five

4. A. thanks

B. thank

C. thanking

D. thankes

5. A. Nine

B. Nice

C. Night

D. Bad

Đáp án trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 1

I/ Choose the odd one out.

1 - c; 2 - b; 3 - b; 4 - b; 5 - b

II/ Read and match.

1 - C; 2 - E; 3 - A; 4 - B; 5 - D

III/ Put the words in order. Then read aloud.

1. Nice to meet you.

2. Hi, Nam. How are you?

3. I’m fine, thanks.

4. Bye Nam.

IV/ Read and complete.

1 - Hello; 2 - How; 3 - Fine; 4 - fine

V/ Khoanh vào chữ cái thừa trong từ.

1 - b; 2 -a; 3 -a

VI/ Hãy hoàn thành các từ sau.

1. Good morning

2. Goodbye

3. Thanks

4. Afternoon

5. fine

VII/ Nối cột A với cột B

1 - e; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - d

VIII/ Choose the correct answer

1. C

2. D

3. B

4. D

5. B

6. B

IX/ Read the text and choose the most suitable word to fill in each blank

1. D

2. D

3. C

4. B

5. B

Xem tiếp: Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 3 Unit 1

Download đề thi & đáp án tại Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
36 8.680
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 Xem thêm