Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 8 Unit 8 English Speaking Countries

Tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 8 phần Writing có đáp án được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 8 English Speaking Countries giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 8 hiệu quả. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc việc học tập và giảng dạy.

Tiếng Anh Unit 8 lớp 8: English Speaking Countries

Đề ôn tập kỹ năng viết tiếng Anh 8 mới Unit 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 khác nhau như: Dùng từ gợi ý viết thành câu đúng, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1:There/ many/ English/ speaking countries/ the world

A. There are many English speaking countries on the world.

B. There are many English speaking countries in the world.

C. There are many English speaking countries at the world.

D. There are many English speaking countries of the world.

Question 2:Could/ you/ tell/ me/ what/ the symbol/ Scotland?

A. Could you tell to me what is the symbol of Scotland?

B. Could you tell to me what the symbol of Scotland is?

C. Could you tell me what is the symbol of Scotland?

D. Could you tell me what the symbol of Scotland is?

Question 3:: Fifty stars/ the/ United States’ flag/ represent/ fifty states

A. Fifty stars in the United States’ flag represents its fifty states.

B. Fifty stars at the United States’ flag represents its fifty states.

C. Fifty stars at the United States’ flag represent its fifty states.

D. Fifty stars in the United States’ flag represent its fifty states.

Question 4: A lot of/ people/ enjoy/ see/ ‘Titanic’/ despite/ sad ending.

A. A lot of people enjoy to see ‘Titanic’ despite its sad ending.

B. A lot of people enjoy to see ‘Titanic’ despite it has sad ending.

C. A lot of people enjoy seeing ‘Titanic’ despite it has sad ending.

D. A lot of people enjoy seeing ‘Titanic’ despite its sad ending.

Question 5: What/ icon/ your/ country?

A. What is the icon of your country?

B. What is a icon of your country?

C. What is the icon to your country?

D. What is a icon to your country?

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: such/ Amsterdam/ again/ is/ it/ one/ a/ that/ to/ wonderful/ want/ city/ I/ visit/ again/ day.

A. Amsterdam is city that I want to visit such a wonderful it again one day.

B. Amsterdam is again one day such a wonderful city that I want to visit it.

C. Amsterdam is such a wonderful city that I want to visit it again one day.

D. Amsterdam is such a city wonderful that I want to visit it again one day.

Question 7: Have/ been/ you/ New York/ ever/ to?

A. Have you ever been to New York?

B. Have you been ever to New York?

C. Have you to ever been New York?

D. Have been you ever to New York?

Question 8: I/ to/ will/ abroad/ spoken/ learn/ English/ go

A. I will learn spoken English go to abroad.

B. I will learn spoken English to go abroad.

C. I will learn English spoken to go abroad.

D. I will spoken learn English to go abroad.

Question 9: This/ I/ is/ have/ country/ first/ been/ the/ to/ this/ time/ country.

A. This is the first time I have been to this country.

B. This is the first this country time I have been to.

C. This is the first country I have been to this time.

D. This is I been to this the first time have country.

Question 10: If I were rich, I would settle in Dubai

A. If were I rich, I would settle in Dubai.

B. If I would rich, I were settle in Dubai.

C. If I were rich, I would settle in Dubai.

D. If I were in Dubai, I would settle rich.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: He hasn’t got his hair cut for two months.

A. It has been two months since the last time he got his hair cut.

B. He will never get his hair cut again.

C. Getting his hair cut is expensive.

D. He is so lazy to get his hair cut.

Question 12: Although Singapore is a developed country, it is not polluted by industry

A. Due to being a developed country, Singapore is not polluted by industry.

B. Despite being a developed country, Singapore is not polluted by industry.

C. As being a developed country, Singapore is not polluted by industry.

D. By being a developed country, Singapore is not polluted by industry.

Question 13: It is interesting to study tourism.

A. Don’t study tourism.

B. To study tourism is not fun.

C. It is not a good idea to study tourism.

D. Studying tourism is interesting.

Question 14: New Zealand and Australia are both surrounded by the sea.

A. Both New Zealand and Australia has sea around it.

B. There is no sea around New Zealand and Australia.

C. New Zealand and Australia don’t have sea.

D. We can’t go swimming in New Zealand and Australia.

Question 15: Australians use English as their mother tongue so they are native speakers.

A. Australians are native speaker although they use English as their mother tongue.

B. Australians are native speaker because they use English as their mother tongue.

C. Australians are native speaker though they use English as their mother tongue.

D. Australians are native speaker owing to they use English as their mother tongue.

Đáp án:

1 - A 2 - D 3 - A 4 - D 5 - A
6 - C 7 - A 8 - B 9 - A 10 - C
11 - A 12 - B 13 - D 14 - A 15 - B

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8 Writing có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.283
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm