Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 8 Unit 9 Natural Disasters

Tiếng Anh Unit 9 lớp 8: Natural Disasters

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh 8 mới Unit 9 phần Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 8 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau như: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, Chọn đáp đúng hoàn thành câu, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi giúp các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh đã học trong Unit 9: Natural Disasters hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: I/ couldn’t/ see/ more/ a few/ feet/ front/ me/ because/ the/ snow.

A. I couldn’t see more a few feet in front of me because of the snow.

B. I couldn’t see more a few feet in front of me because the snow.

C. I couldn’t see more than a few feet in front of me because the snow.

D. I couldn’t see more than a few feet in front of me because of the snow

Question 2:A lot of/ people/ be/ injured/ the/ earthquake.

A. A lot of people were injured in the earthquake.

B. A lot of people were injured on the earthquake.

C. A lot of people were injured at the earthquake.

D. A lot of people were injured for the earthquake.

Question 3: If/ there/ be/ fire/ in/ your house, call/ 114.

A. If there is a fire in your house, to call 114.

B. If there is a fire in your house, calling 114.

C. If there be a fire in your house, call 114.

D. If there is a fire in your house, call 114.

Question 4: The/ volcanic eruption/ be/ so destructive/ that/ many lives/ be threatened

A. The volcanic eruption was so destructive that many lives were threatened.

B. The volcanic eruption is so destructive that many lives are threatened.

C. The volcanic eruption be so destructive that many lives are threatened.

D. The volcanic eruption be so destructive that many lives were threatened.

Question 5: What/ you/ do/ if/ there/ tornado/ in/ your area?

A. What would you do if there is a tornado in your area?

B. What would you do if there was a tornado in your area?

C. What would you do if there were a tornado in your area?

D. What would you do if there has been a tornado in your area?

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: We/ should/ people/ try/ time/ to/ evacuate/ predict/ to/ in/ earthquake

A. We should try to predict earthquake to evacuate people in time.

B. We should predict to try earthquake to evacuate people in time.

C. We should predict to try earthquake in evacuate people to time.

D. We should try to predict earthquake in evacuate people to time.

Question 7: How/ lives/ people/ in/ their/ many/ the/ lost/ flood?

A. How many people lost their flood in the lives?

B. How people lost their many lives in the flood?

C. How many flood lost their lives in the people?

D. How many people lost their lives in the flood?

Question 8: What/ to/ should/ help/ we/ homeless/ do/ people?

A. What should we help to do homeless people?

B. What should we do to help homeless people?

C. What we should do to help homeless people?

D. What we should help to do homeless people?

Question 9: Have/ rescue/ the/ been/ stricken/ workers/ to/ area/ sent?

A. Have been rescue workers sent to the stricken area?

B. Have rescue workers sent been to the stricken area?

C. Have rescue workers been sent to the stricken area?

D. Have rescue workers been to sent the stricken area?

Question 10: We/ to/ called/ take/ ambulance/ to/ the/ the/ injured/ hospital/ the.

A. We called the ambulance to take the injured to the hospital.

B. We called the ambulance take to the injured to the hospital.

C. We called the ambulance to take injured the to the hospital.

D. We called the ambulance take to injured the to the hospital.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11:Because the storm is getting bad, you shouldn’t go out

A. The storm is getting bad, so you shouldn’t go out.

B. The storm is getting bad, but you shouldn’t go out.

C. The storm is getting bad, for you shouldn’t go out.

D. The storm is getting bad, or you shouldn’t go out

Question 12: The weather forecast is sometimes unreliable.

A. Sometimes we can count on the weather forecast.

B. Sometimes we can spend on the weather forecast.

C. Sometimes we can’t count con the weather forecast.

D. Sometimes we can’t spend on the weather forecast.

Question 13: Many countries are not able to deal with natural disasters.

A. Many countries can’t possibly deal with natural disasters.

B. Many countries are to deal with natural disasters.

C. Many countries will deal with natural disasters.

D. Many countries could not deal with natural disasters.

Question 14: We are raising money to help people in the flooded area.

A. We are raising money so that we can help people in the flooded area.

B. We are raising such money to help people in the flooded area.

C. We are raising enough money to help people in the flooded area.

D. We are raising money in order not to help people in the flooded area.

Question 15: If that man hadn’t burnt rubbish in the forest, there would not have been a forest fire.

A. There was a forest fire because that man burnt rubbish in the forest.

B. There was no forest fire although that man burnt rubbish in the forest.

C. There may be a forest fire if that man burnt rubbish in the forest.

D. There was a forest fire due to that man burnt rubbish in the forest.

ĐÁP ÁN

1 - C 2 - A 3 - D 4 - A 5 - C
6 - A 7 - D 8 - B 9 - C 10 - A
11 - A 12 - C 13 - A 14 - A 15 - A

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9 Writing có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm